HFX255 Melk og kjøttproduksjon på storfe

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Margrete Eknæs

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset tar for seg kjøtt- og melkeproduksjon på storfe under norske forhold med fokus på faktorer som påvirker mengde og kvalitet av mjølk og kjøtt, oppstalling og mekanisering samt økonomi, bærekraft og ressursbruk.

Kurset består av følgende delemner:

a) Omfang, struktur og økonomisk betydning av mjølk- og kjøttproduksjonen på storfe i Norge

b) Mjølkesyntesen og forhold som påvirker mjølkeytelse og kjemisk sammensetning av mjølk

c) Mjølkekvalitet og kriterier for kvalitet

d) Jurhelse og fruktbarhet

e) Vekst og utvikling av slaktedyret

f) Slakte- og kjøttkvalitet

g) Fôrgrunnlaget, fôrmiddelvurdering og næringsbehov i mjølk- og kjøttproduksjonen

h) De viktigste faktorene som virker inn på fôropptak, fôrutnyttelse og regulering og prinsipper/strategier for fôring i mjølk- og kjøttproduksjonen

i) Prinsippene for fôrplanlegging og fôroptimalisering herunder økonomi i storfeproduksjonen

j) Fôring og stell gjennom en drektighets-laktasjonssyklus

k) Mekanisering i mjølk- og kjøttproduksjonen

l) Krav til dyrevelferd

Øvingsoppgave med basis i en praktisk situasjon. Studentene skal med utgangspunkt i gitte opplysninger om driften, komme med forslag til nytt driftsopplegg. God løsning på oppgavene krever tverrfaglighet og analytisk evne.

Dette lærer du

Være i stand til å analysere og foreslå løsninger for relevante tverrfaglige problemstillinger relatert til fôring, oppstalling, helse, fruktbarhet, produktkvalitet og økonomi på besetningsnivå.

Kunne anvende fôrplanleggingsverktøy som 'Optifôr' for å optimalisere fôring i en gitt besetning

  • Forelesninger, gruppearbeid, problembasert læring, selvstendig øvingsoppgave og ekskursjoner.
  • En oversikt over aktuell litteratur vil bli presentert ved undervisningsstart.
  • HFX131, HFX132, HFX133, HFX201, HFA200, HFE200, HET201
  • Bedømmelse av gruppeoppgave teller 40 % og avsluttende muntlig eksamen teller 60 %. Begge deler må være bestått for å få sluttkarakter.

  • Individuell muntlig eksamen med ekstern sensor.
  • Innlevering av gruppeoppgaver er obligatorisk aktivitet. Denne teller 40% av endelig karakter.
  • Strukturerte aktiviteter (forelesninger, øvinger, utferder): 140 timer

    Egeninnsats (oppgaveløsning, kollokvier): 110 timer