HFX204 Reindrift

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Øystein Holand

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:År med oddetall

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet presenterer den historiske utviklingen av reindrifta, med spesiell vekt på den samiske reindrifta i Norge. Betydningen av naturgrunnlaget og klimaet for kvaliteten og fordelingen av sesongbeitene analyseres og settes i sammenheng med dagens flyttemønster. Beitet varierer i tid og rom, og en landskapsøkolgisk tilnærming til denne primære ressursen vektlegges. Flokkens produksjonspotensial analyseres ved hjelp av anvendt populasjonsdynamikk og livshistorieteori. Gjennom emnet følger vi også de næringspolitiske rammene (økonomiske og juridiske) som reindrifta opererer innenfor. Spesielt vil arealforvaltningen innen de samiske reinbeiteområdene vies plass. Også utfordringene næringen står overfor for å nå målet om en bærekraftig reindrift økologisk, økonomisk og kulturelt drøftes.

Dette lærer du

Målet er å gi en mest mulig helhetlig framstilling av reindriftsnæringen, nasjonalt og globalt, som et pastoralt produksjonssystem under ekstreme klimatiske forhold der samspillet mellom beitet, rein og mennesket utgjør kjernen. Emnet skal gjøre studentene i stand til å fungere som rådgivere innen forvaltning/byråkrati innen reindrift. Det teoretiske grunnlaget emnet gir skal skape interesse for - og kompetanse til - å fordype seg innen reindriftsrelaterte tema for hovedfag. Kurset er interdisiplinært og tverrfaglige koblinger vil bli vektlagt.
  • Grunnlaget er forelesninger, hvor studentene konstant oppfordres til å komme med innspill. Eksterne innledere vil også bli brukt. Studentene skal gruppevis arbeide med temaoppgaver som seinere presenteres for resten av klassen.
  • Faglærer vil være tilgjengelig for spørsmål som omhandler emnet i normal kontortid.
  • Holand, 2003. Reindrift - samisk næring i brytning mellom tradisjon og produksjon. GAN forlag. I tillegg: utdelt materiale.
  • Emnet forutsetter grunnleggende biologikunnskaper.
  • 3 timers skriftlig eksamen.

  • Ekstern sensor vil evaluere alle eksemensbesvarelser individuelt.
  • Ca. 30 timer med forelesninger. Ca. 30 timer med seminar/presentasjon.
  • Realfag