GEO250 Jord og geologi i landskapet

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Mona Henriksen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:15. Se merknad.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Landskapet rundt oss har en stor egenverdi samtidig spiller kunnskap om og tolkning av landskapet en viktig rolle i utvikling og prediksjon av bærekraftige økosystemtjenester. I dette emnet lærer du å se sammenheng mellom berggrunn, løsmasser og jordsmonn slik at du bedre blir i stand til å gjøre riktige valg med hensyn på arealplanlegging, arealbruk, identifisering av geofarer og utnyttelse av naturressurser.

Du lærer å bruke ulike typer kart, geografisk informasjonssystem for kartlegging av landformer, løsmasser og jordsmonn. I felt lærer du å identifisere og kartlegge morene-, breelv-, hav- og elveavsetninger, sondere i løsmasser kombinert med georadar og beskrive og tolke løsmassesnitt. Du lærer å kartlegge og beskrive jordsmonn, prøvetaking av disse og å utføre noen enkle jordanalyser. Du vil bli introdusert til internasjonal terminologi og systemer for klassifisering av jordsmonn. Du vil også lære å tolke sammenhengen mellom berggrunn, mineralogi, jordsmonn og viktige jordegenskaper og hvordan ytre påvirkning som klima, topografi, levende organismer og tid regulerer disse.

Kurset innledes med faglige forberedelse ved NMBU og deretter skal du i gruppe gjennomføre feltundersøkelser i et mindre område i et lavlandstrøk på Østlandet. Kartlegging av jordsmonn, løsmasser og landformer kombineres med beskrivelser og prøvetakning - og sammenheng med underliggende berggrunn undersøkes. Noen enkle laboratorieanalyser gjennomføres. Videre vil variasjoner i fjell- og fjordlandskap undersøkes i utferd til Vestlandet, med feltundersøkelser i resente glasiale områder.

Resultatene av felt- og laboratorieundersøkelser sammenstilles og gruppevis presenteres i en poster og rapport som skal inneholde beskrivelse av områdene og tolkning av de kvartære og jordsmonndannende prosesser som har formet landskapet vi har i dag.

Dette lærer du

Kunnskaper: Etter endt kurs skal du kunne gjenkjenne noen av de viktigste løsmasse- og jordsmonnstypene i felt. Du skal kunne beskrive de viktigste prosesser som har dannet jordsmonn, løsmasser og landformer i Norge, og betydningen av berggrunnen og mineralogien i disse prosessene.

Ferdigheter: Du skal etter å ha fullført emnet kunne kartlegge jordsmonn, løsmasser og landformer, vurdere deres utbredelse og karakterisere egenskapene ved bruk av ulike feltteknikker. Du skal kunne utføre en fullstendig jordprofilbeskrivelse og prøveta jord for kjemiske og fysiske analyser nødvendige for å kunne klassifisere disse i henhold til et internasjonalt jordklassifiseringssystem. Du skal kunne kombinere kart med annen innsamlet feltdata og gi en tolkning av prosessene som dannet disse jordsmonnene, løsmassene og landskapet de forekommer i, samt deres betydning ved forskjellig arealutnyttelse og for geofarer. Du skal også kunne rekonstruere endringer i avsetnings- og dannelsesmiljøet.

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal du kunne planlegge og utføre et prosjekt med praktisk feltarbeid hvor løsmassegeologi og jordsmonn står sentralt. Du skal også ha fått erfaring med og ferdigheter i samarbeid i en liten gruppe med alt fra fordeling av arbeidsoppgaver, diskusjon og presentasjon av resultater, muntlig og skriftlig (foredrag, poster og rapport).

 • Øvelser, feltarbeid og laboratoriearbeid (i grupper), demonstrasjoner og forelesninger. Muntlig framlegging av resultater. Laging av poster og rapport omfatter utforming av figurer og kart, statistisk bearbeiding av enkle data, og oppsett av referanser.
 • Utdelte artikler og materiell.
 • JORD100 og GEO210 eller tilsvarende.
 • Mappeevurdering

  • Poster 60%
  • Rapport 40%.

  Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

  Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar i vurderingen av selve opplegget for bedømmelse av studentenes prestasjoner i emnet.
 • Innleveringsoppgave i et gitt tema.
 • Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 1. april. Etter det blir plassene i emnet fordelt.
 • Forelesninger og øvelser (inne): 1-2 dager. Øvelser i felt og utferd: 9-11 dager. Framstilling av resultater og rapportskriving/laging av poster: 4-6 dager.
 • B-MILJØ, M-MILJØ, M-LUN.
 • 3 studiepoeng mot GEO211.
 • GSK