GEO100 Geologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Jan Marten Huizenga

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Ingen begrensning.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger med forarbeid, etterarbeid (50 x 2) og supplerende selvstudium av deler av pensum: 70 timer. Øvelser med forarbeid og etterarbeid (30 x 2): 60 timer. Utferd med rapport: 10 timer. Forberedelse til og gjennomføring av steinprøve og avsluttende prøve: 60 timer. Totalt 300 time

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger: Stjerneutvikling og dannelse av elementer. Jordas oppbygning. Oversikt over dannelse av geologisk materiale sett i forhold til indre og yrte prosesser og illustrert med norske eksempler. Fordypning i overflateprosesser (forvitring, erosjon, transport og avsetning) og indre prosesser (i lys av platetektonikken) sett i avhengighet av geologisk tid og sted. Relativ og absolutt aldersbestemmelse av geologiske prosesser. Hovedtrekk av Norges geologiske historie gjennom tre milliarder år. Utforming av dagens landformer i Norge og fordeling av løsmassene ved vann og is gjennom den yngste geologiske historien (kvartærtiden). Betydningen av geovitenskap for energi og klimaendringer.

Øvelser: Bli kjent med viktige mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. Uteøvelse i nærmiljøet rundt NMBU. Lese og tolke geologiske kart (løsmassekart og berggrunnskart). Innleveringsoppgave i geodatafangst og endags-utferd.

Dette lærer du

Kunnskap: Etter gjennomført kurs skal studenten forstå betydningen av geologi som fundament for naturgrunnlaget. Studentene skal ha kunnskap om jordas materialer og utvikling, forståelse av geologiske prosesser, samt erkjennelse av viktigheten til en god forvaltning av georessursene. Studentene skal bli fortrolig med geologens tenkemåte og tilnærming til naturen der endringer skjer over tid og rom av store dimensjoner, og bli kjent med geologiske bakgrunnsdata (kart, databaser m.m.).

Ferdighet: Grunnleggende kunnskaper om materialer og prosesser kan anvendes på Norges geologiske utvikling og i tolkningen av geologisk kart som verktøy i en helhetlig ressursforvaltning hvor geologien har betydning for bl.a. utnyttelse av ikke-fornybare og fornybare ressurser, vegetasjon, planteproduksjon og arealdisponering.

 • Geologi er et erfaringsbasert modningsfag hvor forelesninger og øvelser utfyller hverandre. Forelesningene brukes ikke kun til faktaformidling, men også til å gjøre studenten fortrolig med geologens tenkemåte i tid og rom av store dimensjoner. I øvelsene tilegner studenten seg nødvendige ferdigheter om geologiske materialer (mineraler, bergarter og løsmasser), og bruk av norske geologiske kart (berggrunn og løsmasse) og geo-databaser. Under forberedelsen til steinprøven og sluttprøven står geologiske materialer og kart til studentens disposisjon. Uteøvelse og utferd er eneste geologiske felterfaring. Canvas er sentralt kommunikasjonsverktøy.
 • Canvas. Spørre- og veiledningstimer forut steinprøven og sluttprøven.
 • Lutgens, Tarbuck & Tasa (2015): Essentials of geology (12th global ed.). Pearson Education International. 592 s. (ISBN-13: 9781292057187).

  Kurshefter.

 • Samlet vurdering:

  • Mappevurdering: Steinprøve (i oktober/november) teller 30%. Ved stryk inntil 2 nye forsøk i løpet av semesteret. Ellers etter ønske, ett forbedringsforsøk som da blir tellende.
  • Avsluttende skriftig prøve (3,5 timer) i eksamensperioden teller 70%.

  Begge eksamensdeler kreves bestått.  Steinprøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen i emnet.
 • Deltagelse på utferd og levert rapport medio oktober.
 • Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

  Innføringsemner i geologi/naturgeografi som kan erstatte GEO100 finnes ved de fleste universiteter/høyskoler i inn- og utlandet. GEO100 (eller tilsvarende fra annet lærested) forutsettes for alle andre GEO-emner ved NMBU.

 • 50 timer forelesninger, 30 timer øvelser, 8 timer (1 dag) utferd. Annet (bl.a. e-post korrespondanse): maks 1/2 time pr student.
 • GSK