FYS155 Laboratoriekurs i fysikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Mareile Astrid Wolff

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:60

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer: 5 timer forberedelse og 5 timer i laboratoriet pr uke i 11 uker, i tillegg til utferd, eksamen og forberedelser til eksamen. 15 timer selv-studium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet består av ca 11 laboratorieøvelser i mekanikk, elektromagnetisme og termofysikk. I tillegg kan det bli arrangert en utferd. Hver øvelse innledes med at studentene i tomannsgrupper gjennomgår teori og oppgaver i forkant av laboratoriedagen for å forberede seg på øvelsen. Gruppene gjennomfører deretter øvelsen i laboratoriet, etter et felles innledningsseminar med gjennomgang og diskusjon av teori, utstyr og fremgangsmåte. Øvelsen og etterarbeid gjøres ferdig i laboratoriet, slik at hver øvelse avsluttes laboratoriedagen.

Dette lærer du

Å forstå og å kunne bruke begreper og grunnprinsipper i fysikk gjennom praktisk laboratoriearbeid. Å forstå og kunne anvende den naturvitenskapelige metode. Å få praktiske kunnskaper om og ferdigheter i laboratoriearbeidsbegreper og prinsipper. Å forstå hvordan enkle prinsipper kan brukes til å beskrive kompliserte fenomener i naturen.

Studentene skal kunne gjennomføre og forklare eksperimenter og øvelser i fysikk med tema hovedsakelig hentet fra faginnholdet i FYS101 og FYS102.

Spesielt skal studentene kunne

 • føre nøyaktig og oversiktlig labjournal over laboratoriearbeidet
 • arbeide strukturert og planmessig
 • holde orden i laboratoriet, også under gjennomføring av oppgaver
 • kunne samarbeide og kommunisere med studentene på labgruppen
 • bruke loggeutstyr til datainnsamling
 • bruke statistikkprogram, graftegningsprogram e.l. til å behandle og fremstille data og resultater.

Studentene skal forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå, bruke og utvikle teknologi. Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er "fasit".

 • KOLLOKVERING i grupper for å sette seg inn i teori knyttet til øvelser og planlegge hvordan øvelser skal gjennomføres.

  SEMINAR hvor teori og fremgangsmåte for øvelser drøftes i fellesskap med veileder til stede.

  LABORATORIEARBEID med gjennomføring av øvelser, loggbokføring, databehandling og presentasjon.

 • Læringsplattformen Canvas vil bli brukt aktivt. Studenten vil kunne treffe veileder og hjelpelærere utenfor den strukturerte undervisningstiden etter avtale.
 • Egen laboratoriemanual for hver øvelse.

  Samme pensumbøker som FYS101 og FYS102.

 • FYS101, MATH111, MATH112. MATH113 og FYS102 tas samtidig med FYS155.
 • Avsluttende skriftlig eksamen er på 3 timer, som vurderes til bestått/ikke bestått. Studentene får bruke egen laboratoriejournal som hjelpemiddel under eksamen. For å få kurset godkjent må i tillegg alle laboratorieøvelsene være gjennomført og laboratoriejournalen må være godkjent.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • For å delta på de enkelte laboratorieøvelser må forhåndsoppgavene til øvelsen være gjennomført og ført i journalen.

  Deltakelse på samtlige laboratorieøvelser er obligatorisk.

  Føring av journal er obligatorisk. Journalen må være godkjent for å få bestå emnet.

 • Kollokvering over forhåndsoppgaver (11 x 5): 55 timer. Laboratorieseminar og laboratorieøvelse (11 x 5): 55 timer. Utferd: 15 timer. Eksamensforberedelse og eksamen (7 + 3) = 10 timer.
 • Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.

  Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter på M-LUR, M-MF, B-EMF

  3. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

  Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.

 • Realfag