FYS103 Måleteknikk og dataanalyse

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Achim Kohler

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:96

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:70 timer organisert undervisning. 55 timer kollokvering og selvstudium. Totalt 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokka, vårparallell og i juniblokk. Emnet har en stor del av labøvelsene i vårparallellen.

Om dette emnet

De to første ukene i januarblokka er det forelesninger og øvinger. I slutten av den andre uka vil det bli gjennomført en underveiseksamen.

I januarblokka skal det gjennomføres tre laboratorieøvelser. Laboratorieøvelsen og tilhørende resultater skal presenteres gjennom en rapport.

I vårparallellen skal det totalt gjennomføres tre laboratorieøvelser. Alle skal leveres som en skriftlig rapport. I tillegg, skal en forberedes som en muntlig presentasjon som holdes i juniblokka.

Dette lærer du

Å kunne vurdere måleresultater og måleusikkerhet.

Å kunne gjennomføre feilanalyse.

Å bli kjent med grunnprinsipper av multivariat data analyse.

Å kjenne prinsipp og virkemåte for noen spektroskopiske måleprinsipper.

Å kunne planlegge og gjennomføre laboratoriearbeid.

Å kunne gi en strukturert presentasjon av måleresultater.

Å kunne lage en skriftlig rapport.

Å kunne presentere resultater muntlig.

 • Kurset består av:

  FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

  REGNEØVINGER med oppgaver som belyser bruk av og forståelse av teori og sentrale begreper.

  LABORATORIEARBEID hvor en får ferdighet i bruk av vitenskapelig utstyr og i planlegging og gjennomføring av et eksperiment.

  RAPPORTSKRIVING hvor en skal lage skriftlige rapporter med oversiktlig presentasjon av måleresultatene og vurdering av måleresultatene og måleusikkerheten.

  FOREDRAG hvor en skal lage en muntlig presentasjon for den siste labøvelsen.

 • Canvas vil bli brukt aktivt. Hjelpelærere vil være tilgjengelig under labøvelser og regneøvelser.
 • Taylor: An Introduction to Error Analysis. Forelesningsnotater om multivariat analyse.
 • FYS101, FYS102, MATH111, MATH112, MATH113
  • Underveiseksamen må være bestått. Det legges til rette for mulighet for å gjøre underveiseksamen en gang nummer to dersom man har gyldig fravær eller ikke består ved første mulighet. Dersom studenten ikke består underveiseksamen (på en av de to mulighetene) vil studenten ikke bestå kurset.
  • Presentasjonen og de seks labrapportene må være godkjent. Dersom en av rapportene eller presentasjonen blir underkjent, vil det bli lagt til rette for at man kan gjøre en ny labøvelse i juniblokk og levere denne som den manglende presentasjonen eller rapporten. Studenter som har mer enn én underkjent rapport (eller en rapport og presentasjonen) vil ikke bestå kurset og må ta hele kurset på nytt.
  • Kurset har kun langsgående vurdering, ingen slutteksamen.

  Ikke godkjente rapporter kan ikke leveres inn på nytt samme semester. • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen.
  • Skriftlig underveiseksamen.
  • 6 labøvelser.
  • 6 labrapporter.
  • 1 muntlig presentasjon.
 • Forelesning: 18 timer. Øvinger: 28 timer. Laboratorieøvelser: 24 timer.
 • Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.

  Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter på B-EMF, M-LUN, M-MF, M-BA, M-GEOM, M-IØ, M-MPP, M-VM, B-GEOM

  3. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

  Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.

 • Realfag