FORNY360 Analyser av fornybare energisystemer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Thomas Martinsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Energisystemanalyse omfatter verdikjeden fra energikilder via konvertering til etterspørsel etter energitjenester og teori og øving i metoder for å bestemme hvordan systemet som helhet kan optimaliseres. Analyse av et enkelt energisystem vha beregning, lineær optimering i Excel gjennomføres og presenteres i en individuell innleveringsoppgave. Studentene blir kjent med metode og format for vitenskapelig litteraturstudie gjennom arbeid med relevante artikler. Studentene har anledning til å få tilbakemelding på en studie over relevant litteratur over tema for egen masteroppgave.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

 • Kunne beskrive energisystemets funksjoner og sammenkopling med lineære likninger.
 • Syntetisere og analysere energisystemer for alternative energiløsninger med hensyn til tekno-økonomiske kriterier og valg av systemgrense.
 • Anvende metode for framskrivning av etterspørsel etter energitjenester og energibærere, og potensiell påvirkning fra teknologisk utvikling.
 • Forklare forskjellen mellom ulike energi-økonomi-miljø modeller.
 • Forklare hva som kjennetegner et litteraturstudie basert på vitenskapelige artikler.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne anvende Excel til å finne læringskurve for en teknologi.
 • Basert på opparbeidet kunnskap og ferdigheter tidligere i studiet, skal studenten mestre skriftlig fremstilling av en tekno-økonomisk analyse.

Generell kompetanse

Samarbeide og gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre studenter, og utføre en presentasjon av innholdet i en vitenskapelig artikkel.

 • Forelesninger, øvinger, innleveringer, presentasjon for klassen.
 • Kommentarer og tilbakemeldinger på innleverinsgoppgaver, gjennomgang av øvingsoppgaver i plenum og faglig veiledning i lærers kontortid.
 • Pensumliste deles ut på første forelesning
 • MATH100, BUS230, FORNY240, FORNY300, FORNY310, eller tilsvarende.
 • Skriftlig eksamen (2,5 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vurderer eksamensbesvarelsene.
 • Første forelesning. Oppgaver/øvinger (innleveringer) i energisystemanalyse. Litteraturstudie, inkludert hverandrevurdering.
 • Ca. 100 timer forelesninger, seminarer, forelesninger, øvelser og studentenes presentasjon
 • 10 stp overlapp med FORN330 (tidligere versjon).
 • Realfag