FORNY320 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Hanne Lerche Raadal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet vil gi studentene en innføring i europeisk og norsk avfallspolitikk, organisering av avfallssektoren, om mengder og sammensetning av avfallsressurser i Norge, data- og metodegrunnlaget for avfallsstatistikk, ulike behandlingsløsninger for avfall og kvalitetskrav knyttet til gjenvunnet materiale. Avfall er i dag internasjonal handelsvarer og det er viktig å kunne optimere logistikken gjennom verdikjeden. Emnet vil gi en innføring i avfallslogistikk og gi studentene grunnleggende kunnskap om modeller for vurdering av miljø- og ressurseffektivitet ved ulike behandlingsløsninger for avfall. Emnet vil være basert på forelesninger med stort innslag av gjesteforelesere, evt. utferd til relevant anlegg for avfallsbehandling og gjennomgang av relevante artikler i grupper som fremlegges for de andre studentene.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene skal kunne ha inngående kunnskap om:

 • Metodikk og modeller for avfallslogistikk for beregning av klimanytte og økonomi knyttet til behandlingsløsninger for avfall.
 • Avfallspolitikk, forvaltning og bærekraftig utnyttelse av ressurser i avfallet.
 • Hvordan anvendelse av gjenvunnet materiale påvirker miljø- og ressurseffektiviteten til nye produkter, og hvilke krav som stilles for å kunne bruke disse materialene i ulike typer produkter.
 • Forstå avfallsstatistikk som et viktig verktøy for å få oversikt over avfallsressurser i samfunnet.

Ferdigheter

Gjennom undervisning og seminarer skal studentene kunne:

 • Beregne klima-, miljø- og ressurseffekter, samt kost-/nytte av ulike løsninger, herunder transportens betydning for optimale verdikjeder.
 • Analysere og beskrive de ulike aktørenes rolle i avfallssystemet, herunder kommunenes og materialselskapenes funksjon og samspill, så vel som alternative modeller for å organisere avfallssektoren.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne formidle og kommunisere organiseringen av avfallssektoren, data- og metodegrunnlaget for avfallsstatistikk, og ulike behandlingsløsninger for avfall og kvalitetskrav knyttet til gjenvunnet materiale. Kurset skal gi studentene god bakgrunn for å få jobb i kommuner, avfallsselskaper, private avfallsbedrifter så vel som nasjonale myndigheter og konsulentselskaper.

 • Forelesninger, øvinger, og seminarer.
 • Bruk av Canvas.
 • Kompendium av tidsskriftartikler, rapporter og utvalgte bokkapitler fra relevant litteratur.
 • MATH100, FORNY100, FORNY200, eller tilsvarende.
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vurderer et utvalg av eksamensbesvarelsene.
 • 30 timer forelesning og 30 timer øving
 • 5 stp overlapp med FORN350 (tidligere versjon).
 • GSK