FORNY310 Bioenergi - marked og bærekraft

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Eirik Jåstad Ogner, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet består av tre hovedtemaer:

 • Bioenergiens rolle i energisystemet
 • Klima- og miljøeffekter av bioenergi
 • Innovasjon og nyskaping i bioenergisektoren

Samlet sett vil emnet gi studenten ett grunnlag for å vurdere bærekraften til ulike typer bioenergi (miljømessige konsekvenser, økonomiske konsekvenser og konsekvenser for samfunnet ellers).

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

 • Studenten har avansert kunnskap om sentrale verdikjeder for bioenergi
 • Studenten har spesialisert innsikt i effekter på karbonkretsløp og klima ved bruk av bioenergi
 • Studenten kan analysere samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bruk av biomasse til energiformål
 • Studenten kjenner sentrale utfordringer knyttet til innovasjon og nyskaping

Ferdigheter:

 • Studenten kan gjennomføre en selvstendig analyse, inkludert å analysere klimaeffekter av bioenergibruk
 • Studenten kan gjøre kritiske vurderinger av klimaeffektene ved bruk av ulike bioenergiformer
 • Studenten kan analysere innovasjoner innen bioenergi

Generell kompetanse:

 • Studenten kan formidle og drøfte problemstillinger knyttet til økonomiske, teknologiske og klima- og miljømessige sider ved bioenergi
 • Studenten skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger som er behandlet i emnet, både med spesialister og til allmenheten
 • Forelesninger, seminarer, prosjektoppgave og selvstudium.
 • Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
 • Pensumoversikt vil være tilgjengelig på Canvas.
 • FORNY200, FORNY210, MINA320/MINA321, eller tilsvarende.
 • Muntlig eksamen.

 • Ekstern sensor er delaktig i utarbeidelse av eksmensoppgaven og vurderer alle eksamensbesvarelser.
 • Bestått prosjektoppgave, øvingsoppgaver, samt ev. utferd.
 • 25 timer forelesninger og øvingstimer
 • 5 stp overlapp med FORN310 (tidligere versjon).
 • Realfag