Course code FORNY300

FORNY300 Vind- og vannkraft – ressurs, teknologi og energi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Erling Holden
Medvirkende: Vegard Bøe, Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: <p>1. prioritet M-FORNY</p><p>2. prioritet M-NF</p><p>3. prioritet M-MF, M-DV</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en grundig innføring i beregning av ressursgrunnlaget til, teknologiske løsninger for, og lovverket for vann- og vindkraftprosjekter. Studentene får praktisk kunnskap gjennom ekskursjoner og teoretisk kunnskap gjennom begreper, beregninger og modellering.

Emnet har fire hovedtema:

 • Energisystemet og -begreper: Kjenne til bærekraftig utvikling, et bærekraftig energisystem og oppbygging av energisystemet nasjonalt og globalt. Beregning av effektbehov, energiproduksjon, virkningsgrader og kapasitetsfaktorer.
 • Lovverk: Kjenne til det gjeldende lovverket for utvikling av energiprosjekter med hovedvekt på vind- og vannkraftprosjekter. Kjennskap til konsesjonsinstituttet, konsesjonsprosessen og tilhørende konsekvensanalyse.
 • Vannkraft: Kjenne til den praktiske oppbyggingen av vannkraftanlegg og involverte aktører. Gjennomføre beregninger av ressursgrunnlaget, vurdere teknologiske løsninger for, og utføre beregninger av effekt og energiproduksjon for vannkraftprosjekter.
 • Vindkraft: Kjenne til den praktiske oppbyggingen av vindkraftanlegg og involverte aktører. Gjennomføre beregninger av ressursgrunnlaget, vurdere teknologiske løsninger for, og utføre beregninger av effekt og energiproduksjon for vindkraftprosjekter.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten skal få inngående forståelse av juridiske, ressursmessige og teknologiske forhold knyttet til vindkraft- og vannkraftanlegg. Studenten skal også ha en inngående forståelse av det globale og nasjonale energisystemet, og begreper knyttet til beregning av effektbehov og energiproduksjon. Endelig skal studenten ha en forståelse av bærekraftig utvikling og et bærekraftig energisystem.

Ferdigheter: Studenten skal kunne arbeide med tverrfaglige problemstillinger knyttet til vann- og vindkraftprosjekter. Dette innebærer evne til å finne relevant energistatistikk samt analysere, syntetisere og presentere kunnskap fra fagområder som teknologi, fysikk, hydrologi og juss.

Generell kompetanse: Studenten skal få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger, klasseøvinger, semesteroppgave, ekskursjon, diskusjoner i klassen og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid.
Pensum:
 • Holden: Holden, E. og Linnerud, K. 2021. Bærekraftig utvikling - en ide om rettferdighet. Universitetsforlaget.
 • Blok: Blok, K. & Nieuwlaar, E. 2021. Introduction to Energy Analysis. Third Edition. Routledge.
 • Stiansen: Planlegging og drift av vind- og vannkraftverk. Kort oversikt over det meste relevante lovverket. Odd Stiansen, Statkraft (canvas)
 • NVE: Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk, Veileder nr. 1/2010 (canvas)
 • Manwell: Wind Energy Explained: Theory, Design and Application, 2nd Edition. James F. Manwell, Jon G. McGowan, Anthony L. Rogers. John Wiley & Sons (canvas).
 • FN: forelesningsnotater

Med forbehold om endringer.

Forutsatte forkunnskaper:
FORNY200 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
 • Oppmøte på første forelesning (se TimeEdit). Det bestilles kun reise og overnatting for ekskursjon til studenter som møter til første forelesning.
 • Ekskursjon.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

 • Semesteroppgave i gruppe på 3-5 studenter teller 30 %.
 • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 70 %.

Alle vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser og et utvalg av semesteroppgavene.
Merknader:

Studenter fra andre studieprogram enn masterstudiene som har fortrinnsrett kan få plass på emnet hvis det er ledige plasser. For å kunne få plass, må man ha søkt om undervisning til emnet i studentweb. Tildeling av plass til andre studenter skjer etter førstemann til mølla prinsippet.

Studenter som har fått plass på emnet, men ikke møter til obligatorisk første forelesning mister plassen på emnet. Ledige plasser tildeles studenter på venteliste dagen etter. Fakultetet bestiller kun reise og overnatting til ekskursjon til studenter som møter til første forelesning, evt. for studenter som får tilbud om plass, og takker ja, dagen etter.

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 stp overlapp med FORN300 (tidligere versjon). 
Undervisningstid:
Ca. 70 timer forelesninger/klasseøvinger, pluss ekskursjon.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer