Course code FORNY220

FORNY220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hanne Lerche Raadal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: B-FORNY, M-FORNY
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi en grundig innføring i metoder for analyse av miljø- og ressurseffekter av energi- og avfallssystemer og produkter: miljøsystemanalyser, livssyklusanalyse. Fokus er på utslipp og miljøeffekter knyttet til energi- og avfallssystemer og teknologier brukt i energisektoren. Metodenes formål, anvendelse, forutsetninger, styrker og begrensninger blir diskutert. Emnet omfatter beregning av utslipp og miljøbelastninger fra energi- og avfallssystemer og hvordan disse kan benyttes til å beregne miljø- og ressurseffekter. Kurset tar for seg bla. utslipp som bidrar til global oppvarming, forsuring og eutrofiering, helseeffekter og økotoksikologi, samt forbruk av ressurser og påvirkning på biologisk mangfold/økosystemtjenester. Gjennom de nevnte metoder vil studentene få kunnskap om relasjonen mellom prosesser, materialer, produkter og teknologi og dagens miljø- og ressursproblemer. Studentene skal også få kunnskap om bruk av livsløpsvurdering som grunnlag for bedrifters strategivalg, kommunikasjon og produktutvikling knyttet til miljø- og ressursforhold, som grunnlag for mer bærekraftig innovasjon.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal:

  • kunne anvende metoder for å analysere miljø- og ressurseffektivitet av produkter og energi- og avfallssystemer (livsløpsvurdering) for overordnet analyse
  • ha kunnskap om hvilke miljø- og ressursbelastninger som er knyttet til produksjon og bruk av ulike energibærere og -teknologier og avfallsressurser.

Ferdigheter:

Gjennom undervisning, øvinger og semesteroppgaver skal studentene kunne:

  • definere funksjonell enhet og tilhørende referansestrøm som grunnlag for en livsløsvurdering av et system
  • gjennomføre forenklet livsløpsvurdering med tilhørende datainnsamling

Generell kompetanse:

Studentene skal ha god forståelse for hvordan LCA kan blir brukt til strategisk diskusjon, markedsføring og produktutvikling, og hvordan LCA kan benyttes til å beregne miljønytte ved utnyttelse av materialer og energi fra avfallsressurser.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger. Studentene skal gjennomføre prosjektoppgave med fokus på en oppgitt problemstilling.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas.
Pensum:
Oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, FORNY100, FORNY200, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Innleverte øvingsoppgaver gruppevis og prosjektoppgave.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Prosjektoppgave teller 40 %.
  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 60 %.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor vurderer et utvalg av prosjektoppgavene og eksamensbesvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer med forelesninger, prosjektoppgaver og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
10 stp overlapp med FORN220 (tidligere versjon).
Undervisningstid:
60 timer forelesning og 30 timer prosjektoppgave.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer