FORNY220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Hanne Lerche Raadal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:50 plasser. Se merknad.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 300 timer med forelesninger, prosjektoppgaver og selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet vil gi en grundig innføring i metoder for analyse av miljø- og ressurseffekter av energi- og avfallssystemer og produkter: miljøsystemanalyser, livssyklusanalyse. Fokus er på utslipp og miljøeffekter knyttet til energi- og avfallssystemer og teknologier brukt i energisektoren. Metodenes formål, anvendelse, forutsetninger, styrker og begrensninger blir diskutert. Emnet omfatter beregning av utslipp og miljøbelastninger fra energi- og avfallssystemer og hvordan disse kan benyttes til å beregne miljø- og ressurseffekter. Kurset tar for seg bla. utslipp som bidrar til global oppvarming, forsuring og eutrofiering, helseeffekter og økotoksikologi, samt forbruk av ressurser og påvirkning på biologisk mangfold/økosystemtjenester. Gjennom de nevnte metoder vil studentene få kunnskap om relasjonen mellom prosesser, materialer, produkter og teknologi og dagens miljø- og ressursproblemer. Studentene skal også få kunnskap om bruk av livsløpsvurdering som grunnlag for bedrifters strategivalg, kommunikasjon og produktutvikling knyttet til miljø- og ressursforhold, som grunnlag for mer bærekraftig innovasjon.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene skal:

 • kunne anvende metoder for å analysere miljø- og ressurseffektivitet av produkter og energi- og avfallssystemer (livsløpsvurdering) for overordnet analyse
 • ha kunnskap om hvilke miljø- og ressursbelastninger som er knyttet til produksjon og bruk av ulike energibærere og -teknologier og avfallsressurser.

Ferdigheter:

Gjennom undervisning, øvinger og semesteroppgaver skal studentene kunne:

 • definere funksjonell enhet og tilhørende referansestrøm som grunnlag for en livsløsvurdering av et system
 • gjennomføre forenklet livsløpsvurdering med tilhørende datainnsamling

Generell kompetanse:

Studentene skal ha god forståelse for hvordan LCA kan blir brukt til strategisk diskusjon, markedsføring og produktutvikling, og hvordan LCA kan benyttes til å beregne miljønytte ved utnyttelse av materialer og energi fra avfallsressurser.

 • Forelesninger og øvinger. Studentene skal gjennomføre prosjektoppgave med fokus på en oppgitt problemstilling.
 • Bruk av Canvas.
 • Oppgis ved kursstart.
 • MATH100, FORNY100, FORNY200, eller tilsvarende.
 • Samlet vurdering:

  • Prosjektoppgave i grupper teller 40 %.
  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 60 %.

  Begge deler må være bestått for å bestå emnet. • Sensor vurderer et utvalg av prosjektoppgavene og eksamensbesvarelsene.
  • Første forelesning.
  • Innleverte øvingsoppgaver gruppevis.
 • Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 20. januar. Etter det blir plassene i emnet fordelt.
 • 60 timer forelesning og 30 timer prosjektoppgave.
 • B-FORNY, M-FORNY
 • 10 stp overlapp med FORN220 (tidligere versjon).
 • GSK