FHV371 Utveksling i folkehelsefag

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ruth Kjærsti Raanaas

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Antallet studenter fastsettes av samarbeidsinstitusjonen.

Frekvens:Årlig. Årlig gjennomføring vil avhenge av tilbud fra utvekslingsinstitusjonen.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Juniblokk, Augustblokk og Høstparallell

Om dette emnet

 • Innføring i spesifikke folkehelseutfordringer i en utvalgt ikke-norsk kultur
 • Innføring i relevante teorier som omhandler hvordan systemer, kultur, politiske og sosiale forhold har betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Innføring i metoder og tiltak for å fremme helse og livskvalitet i befolkningen generelt og utvalgte sårbare grupper av befolkningen.
 • Faglige diskusjoner som kan bidra til utvikling av teori- og evidensbasert politikk, nettverk og tverrsektorielt samarbeid som kan resulterer i bedre helse i befolkningen.

Dette lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Ha inngående kunnskap om spesifikke folkehelseutfordringer relatert til kultur og nasjonale forhold.
 • Ha inngående kunnskap om innsatser for å fremme helse i en utvalgt ikke-norsk kultur

Ferdigheter

 • Kan reflektere kritisk og selvstendig over kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Kan bidra til utvikling av teori- og evidensbasert politikk, nettverk og tverrsektorielt samarbeid som kan resulterer i bedre helse i befolkningen.
 • Kan anvende tiltak for å fremme helse.
 • Kan reflektere kritisk over tiltak for å fremme helse på basis av kulturelle, politiske og sosiale forhold.

Kompetanse

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning inn i folkehelsearbeidet.
 • Kan analysere og håndtere etiske problemstillinger relatert til kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for folkehelsen.
 • Kan kommunisere kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning i folkehelsearbeid både til eksperter og allmennheten.
 • Kan bidra til nytenking i anvendelse av tiltak for å fremme helse og delta i faglig kritisk refleksjon.
 • Forelesning, seminar, studentpresentasjoner og selvstudium.
 • Canvas.
 • Vil være klart ved oppstart.
 • Bachelorgrad.
 • Oppgave. Teller 100 %. Vurderes til bestått/ikke bestått

 • Ekstern sensor på evalueringen
 • All undervisningsaktivitet vil være obligatorisk.
 • I dette emnet vil det samarbeides med ulike utdanningsinstitusjoner som tilbyr intensive «summer school» kurs, og undervisningen i emnet vil i sin helhet foregå ved den utvalgte ikke-norske utdanningsinstitusjonen. Evaluering av emnet vil foregå ved NMBU. Innholdet i dette emnet vil avhenge av hvilket kurs som faktisk tilbys, da dette vil variere fra år til år. Også undervisningstidspunkt vil variere gjennom sommeren, men eksamen vil legges til høstparallellen.
 • Samlingsbasert.
 • M-FOL og M-FOLDEL
 • GSK