FHV314 Lokalt miljøretta helsevern

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Hilde Sylliaas

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timers arbeid fordelt på samlinger og oppgave

Undervisnings- og vurderingsperiode:Undervisning og vurdering for emnet er i januarblokka.

Om dette emnet

Emnet skal dekke kunnskap om utøvelse av lokalt arbeid innen miljøretta helsevern. Dette dreier seg blant annet om biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Miljøretta helsevern omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på innbyggernes helse og beskrives i kapittel 3 i Folkehelseloven. Dette innebærer kunnskap om perspektiver innen feltet, om aktører og prosesser og en integrering av miljørettet helsevern i lokalt folkehelsearbeid. Videre dekker emnet kunnskap om metoder og tilnærming for en systematisk tilnærming i miljøretta helsevern. Emnet skal gi trening i tverrfaglig samarbeid og vektlegge bidraget fra miljøretta helsevern i samfunnsutviklingen. Emnet skal gi erfaring i å vurdere etiske dilemmaer i arbeidet.

Dette lærer du

Etter fullført emne skal studenten

 • Ha inngående kunnskap om begreper, temaområder og oppgaver for miljøretta helsevern
 • Ha inngående kunnskap om lovverk, aktører, planlegging og forvaltning i miljøretta helsevern inkludert tilsyn og beredskap
 • Kunne utarbeide konsekvensutredninger om helsebelastninger
 • Kunne anvende risiko- og sårbarhetsanalyser som verktøy i miljøretta helsevern
 • Forstå og kunne anvende registerdata og statistikk som viser status og utvikling i miljøfaktorer og helsetilstand
 • Kunne diskutere bruken av geografiske informasjonssystemer som verktøy i miljøretta helsevern
 • Kunne identifisere og vurdere etiske problemstillinger og dilemmaer i et innen miljøretta helsevern.
 • Kunne ta utgangspunkt i en lokal utfordring innen miljøretta helsevern og redegjøre for hvordan en utreder, planlegger, gjennomfører og evaluerer denne i samarbeid med relevante sektorer, offentlig og privat
 • Samlingsbasert med 5-6 hele dager
 • Forelesere er tilgjengelige i undervisningsperioden. Canvas vil også benyttes.
 • Oppgis ved emnestart
 • Oppgave: gruppeoppgave teller 100%. Bestått/ikke bestått.

 • Ekstern sensor som vurderer eksamensoppgave og er med på utforming av sensorveiledning
 • Obligatorisk oppmøte (80 %) i emnet. Det gjelder for samlinger, arbeid med gruppeoppgaven og presentasjoner knyttet til den.
 • 25 timer fordelt på samling og restrerende er eget arbeid og gruppeoppgave
 • M-FOL og M-FOL-DEL
 • GSK