FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ruth Kjærsti Raanaas

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Samlinger på totalt 250 timer. 30 t * 2 uker = 60 timer. For- og etterarbeid til samlinger og selvstudium: 60 timer. Semesteroppgave: 130 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen og har vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Innføring i deltakerorienterte tilnærminger i forskning og praksis for å fremme folkehelse. Deltakerorienterte tilnærminger er basert på et kritisk epistemologisk perspektiv og har som formål å endre, frigjøre og styrke helseressurser. Eksempler på deltakerorienterte tilnærminger som studentene får kjennskap til er medvirkning, samskaping, styrkebaserte tilnærminger, følgeforskning, aksjonsforskning, photovoice, concept mapping, system thinking, SWOT analyse, mm. Det vil også vektlegges hvordan deltakerorienterte tilnærminger føyer seg inn blant andre evalueringsmetoder i folkehelsearbeid. Studentene skal arbeide med praktisk prosjektarbeid i gruppe på oppdrag fra aktører i lokalmiljøet basert på deltakerorienterte tilnærminger. De skal skrive en rapport til oppdragsgiver hvor det praktiske prosjektet blir beskrevet og diskutert i lys av relevant teori.

Dette lærer du

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper om ulike deltakerorienterte tilnærminger i forskning og praksis innen folkehelsearbeid, slik som følgeforskning, aksjonsforskning og samskaping.

Studentene skal ha utviklet ferdigheter i å fasilitere prosjekter i folkehelsearbeid ut fra deltakerorienterte tilnærminger og kunne kommunisere om dette skriftlig og muntlig.

Studenten skal ha utviklet kompetanse i deltakerorienterte tilnærminger i folkehelsearbeid, slik som følgeforskning, medvirkning og samskaping som metode. Videre skal de ha utviklet kompetanse i å anvende teori om deltakerorientering i praksis, samarbeide på tvers av profesjoner, aktører og roller i folkehelsearbeidet, ha en holistisk tilnærming i folkehelsearbeid, forholde seg kritisk og konstruktivt til holdninger og verdier i folkehelsearbeid.

 • Praktisk prosjektarbeid i gruppe. Forelesninger, seminarer, veiledning og selvstudium skal understøtte utarbeidelse av det praktiske prosjektarbeidet som avsluttes med en prosjektrapport til oppdragsgiver og muntlig framføring for oppdragsgivere.
 • Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
 • Vitenskapelige artikler og bøker. Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
 • FHV330 og FHV315.
 • Oppgave. Eksamensoppgaven (skriftelig prosjektrapport) teller 100 %. Karakterer A-F

 • Ekstern sensor godkjenner kriterier for, og sensurer prosjektrapporten.
 • Gjennomføring av praktisk prosjektarbeid i gruppe. Obligatoriske aktiviteter er i tillegg veiledning i gruppe og muntlig framlegg av prosjektet.
 • Et rom for minimum 30 personer er nødvendig.
 • Emnet er samlingsbasert. Ca. 10 dager med felles samlinger (forelesninger, seminarer og veiledning i gruppe).
 • M-FOL / M-FOL-DEL
 • GSK