EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Sølve Bærug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca 40 timer forelesninger og fellesveiledning. Ca 210 timer selvstudium eller kollokvier.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Introduksjon til kontantstrømsanalyse og nåverdiberegninger av eiendomsutviklingsprosjekter. Avkastningskrav og diskonteringsrente. Avansert verdsetting på mikronivå. Gearing og praktisk finansiering. Portefølger i eiendomsmarkedet. Realopsjoner i eiendom. Utleiestrategier.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om

 • skatt og avgift for næringseiendom
 • hovedtrekk ved leiemarkedet for næringseiendom
 • hovedtrekk ved kostnadskalkyler ved eiendomsutvikling
 • hovedtrekk i avkastningsnivå fra næringseiendom
 • investeringsverdien av utviklingseiendom og næringseiendom
 • begreper innen eiendomsutvikling og verdsetting
 • norsk og engelsk terminologi innen eiendomsutvikling og verdsetting av næringseiendom
 • internasjonale standarder for verdsetting
 • grunnleggende urban economics
 • dyp forståelse for risiko og økonomisk avkastning

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre avansert økonomisk analyse av eiendomsutviklingsprosjekter
 • bruke regneark som verktøy for avanserte økonomiske kalkyler
 • kalkulere konsekvenser av skift ved hjelp av 4Q-modellen
 • raskt finne fram i store informasjonsmengder

Generelle kompetanser:

Studenten

 • kjenner dagens praksis i den norske eiendomsbransjen
 • kan trekke ut relevant informasjon fra bransjenyheter
 • kan reflektere over etiske sider ved eiendomsutvikling
 • kan reflektere over sammenhengen mellom kalkyler, eiendomsutvikling og bærekraftig utvikling
 • reflektere over kalkyler, eiendomsutvikling og innovasjon
 • Forelesninger ca 4 timer pr uke. Selvstudium.
  • David M. Geltner, Norman G. Miller, Jim Clayton, Piet Eichholtz: Commercial Real Estate Analysis and Investments (with CD-ROM)
  • Øvrig kursmateriell: Oversikt over kursmateriell og pensum utleveres ved semesterstart.
  • EIE310 (Eiendomsmarked og analyse) - kan tas samtidig,
  • BUS133 (Excel for økonomer) eller tilsvarende kunnskap om regneark,
  • BUS220 (Investering og finansiering) eller tilsvarende.
 • Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, karakterskala: A-F. Åpen bok-eksamen, alle hjelpemidler tillatt, inkludert egen PC, men ikke ekstern kommunikasjon.

 • Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse. Eksterne lærere deltar aktivt i revisjonsprosessen.
 • Resyme av gjesteforelesninger eller alternativt frammøte på det antall gjesteforelesninger som blir oppgitt ved emneintroduksjon (vanligvis 3).
 • Ca 40 timer forelesninger.
 • Ingen
 • GSK