EIE310 Eiendomsmarked og analyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Knut Boge

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:80 undervisningsplasser

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 250 timer, herav ca. 50 timer forelesninger og fellesveiledning. Ca. 125 timer prosjektarbeid/gruppearbeid og ca. 75 timer selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en introduksjon til det norske eiendomsmarkedet (næring og bolig), herunder plansystemet og arealplaners betydning for eiendomsverdiene, grunnleggende urban economics, markedsanalyser, og eiendomsutvikling som prosess og profesjon. Emnet omhandler også tomtesøk, risikohåndtering, arealbasert verdiskaping, hvordan arealbruk og eiendomsutvikling påvirker bærekraft og miljø (jamfør den såkalte triple bunnlinjen, FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomi), og hvordan innovasjoner som for eksempel proptech kan endre eiendomsutviklingsprosessen og eiendomsbransjen.

Emnet består av forelesninger, gjesteforelesninger fra sentrale aktører i norsk eiendomsbransje, befaringer, mv. Det vil både være gruppearbeid og individuell oppgaveinnlevering i tilknytning til disse.

Hovedvekten i emnet er en prosjektoppgave (gruppearbeid) som spenner over hele semesteret, der hver gruppe skal identifisere et eiendomsutviklingsobjekt (tomt) og analysere dette ut fra planskapte forutsetninger og muligheter, markedspotensialer i området og ut fra dette skissere hva man mener er beste kommersielle utnyttelse av valgt tomt. I emnet vektlegges studentenes evne til selvstendig arbeid og praktisk anvendelse av teorienes implikasjoner.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studenten har

 • kunnskap om eiendomsmarkedet i Norge (næring og bolig)
 • grunnleggende kunnskap om urban economics, innovasjon og sirkulær økonomi
 • kunnskap om plansystemet, regulerings- og rekkefølgebestemmelser
 • kunnskap om hvordan plansystemet, regulerings- og rekkefølgebestemmelser kan gi grunnlag for planskapte verdier og arealbasert verdiskaping
 • grunnleggende kunnskap om risikohåndtering
 • grunnleggende kunnskap om hvordan arealbruk og eiendomsutvikling kan bidra til den triple bunnlinjen (økonomisk-, miljømessig- og sosial bærekraft) og FNs bærekraftsmål
 • kunnskap om beste kommersielle utnyttelse av en eiendom
 • kunnskap om eiendomsutvikling som prosess
 • kunnskap om eiendomsutvikling som profesjon
 • kunnskap om hvordan profesjonelle eiendomsutviklere resonnerer og agerer

Ferdigheter:

Studenten kan

 • samle, analysere og drøfte relevant informasjon for å identifisere potensielt interessante eiendomsutviklingsobjekter
 • gjennomføre overordnede markedsanalyser for eiendomsutviklingsprosjekter
 • utarbeide skissemessige konsepter for eiendomsutviklingsprosjekter i tidlig fase
 • gjennomføre risikoanalyser og utarbeide overordnede planer for håndtering av risiko i eiendomsutviklingsprosjekter
 • gjennomføre interessentanalyser og utarbeide overordnede planer for håndtering av interessenter i eiendomsutviklingsprosjekter
 • utarbeide grunnleggende kalkyler for eiendomsutviklingsprosjekter i tidlig fase

Generelle kompetanser:

Studenten kan

 • reflektere kritisk om den tidlige fasen i eiendomsutviklingsprosjekter
 • forstå implikasjonene for en eiendomsutvikler av innovasjoner og innovasjonsprosesser og krav til bærekraft og miljø
 • forstå implikasjonene for en eiendomsutvikler av informasjon som brukes for å selge inn eiendomsutviklingsprosjekter
 • reflektere over etiske spørsmål om eiendomsutvikling, verdsetting av eiendom og hvordan arealbruk og eiendomsutvikling kan bidra til økonomisk-, miljømessig- og sosial bærekraft
 • utveksle synspunkter på og erfaringer fra eiendomsutviklingsprosjekter med andre fagpersoner og bidra til utvikling av god praksis
 • Forelesninger ca. 4 timer samlet pr uke. Selvstudium. Prosjektarbeid i små grupper. Individuell teorioppgave. Studiebesøk.
  • Faglig veiledning (begrenset) etter behov og til avsatte tider veiledning i forbindelse med prosjektarbeid/gruppearbeid.
  • Læringsplattform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
 • Oversikt over pensumlitteratur og kursmateriell utleveres ved semesterstart.
 • Grunnleggende kompetanse innen investeringsanalyse, makroøkonomiske emner, markedsanalyse, utdanning tilsvarende bachelor.
 • Oppgave (gruppevis prosjektoppgave).

  Obligatoriske aktiviteter må være godkjent. Avsluttende prosjektoppgave bedømmes på skala A-F og teller 100% til endelig karakter. • Alle prosjektoppgavene vurderes av ekstern- og intern sensor.

  Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferansene.

  • Obligatorisk deltagelse på oppstartseminar
  • Prosjektarbeid i grupper, herunder

   • samarbeidskontrakt for prosjektarbeidet
   • prosjektskisse
   • presentasjoner i plenum
   • prosjektoppgave
  • Individuell teorioppgave

  I løpet av semester får studentene tilbud om å delta på studiebesøk. Dette er ikke obligatorisk, men deltagelse på studiebesøk bidrar erfaringsmessig til større læringsutbytte.

 • Ca 40 timer forelesninger. Ca 10 timer fellesveiledning og presentasjon knyttet til prosjektarbeidet.
 • M-EUTV, M-EIE, M-BYREG
 • GSK