EIE222 Verdsetting av fast eiendom

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Sølve Bærug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: ca. 32 timer. Utferd: ca. 2 timer. Fellesveiledninger ca. 6 t. Gruppearbeider: ca. 110 timer. Selvstudium : ca. 100 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Grunnleggende teori (forelesninger) om verdsetting, verdimål: ca. 35 %. Praktisk verdsetting av boliger, næringseiendommer, jord, skog, bygninger, utmark mm., verdsetting av hel eller deler av eiendom ved markedstransaksjoner: ca. 60 %. Ulike tilgrensende temaer som eierskifte, festeavtaler mv.: ca. 5 % . Forelesninger om praktisk verdsetting er koordinert med arbeid med prosjektoppgave(r).

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten i forhold til verdsetting av fast eiendom kunnskap om:

 • særtrekk ved fast eiendom
 • begreper og terminologi
 • verdsettingsformål og hvem som verdsetter
 • organisering og internasjonale standarder
 • hvordan markedsverdi dannes av preferanser og informasjon
 • inngående kunnskap om sammenligningsmetoden
 • investeringsmetoden, residualmetoden, profittmetoden og kostnadsmetoden
 • hvilken verdsettingsmetode som bør benyttes

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten, når tilstrekkelig informasjon er kjent:

 • vurdere markedsverdien av en boligeiendom
 • vurdere markedsverdien av en næringseiendom
 • vurdere investeringsverdien av dyrket mark etter skjematisk metode
 • vurdere investeringsverdien av skog etter skjematisk metode

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • bruke referanser i en rapport
 • kritisk vurdere en verdivurdering av fast eiendom
 • reflektere over etiske sider ved verdsetting
 • reflektere over verdsetting og bærekraftig utvikling
 • reflektere over verdsetting og innovasjon
 • Emnet bygger i hovedsak på gruppearbeid med prosjektoppgave i kombinasjon med forelesninger.
  • Noe veiledning i prosjektoppgaven.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
  • Bærug, S. (2017). Verdsetting av fast eiendom - en innføring. Universitetsforlaget.
  • Oversikt over støttelitteratur deles ut på første forelesning.
 • EIE100 eller tilsvarende.
 • Avsluttende innleveringsoppgave. Felles bedømmelse for alle i gruppen. Individuell innlevering aksepteres.

 • Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

  Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

 • For å få bedømmelse, må studenten innen en oppgitt tidsfrist ha levert prosjektplan som tilfredsstiller kravene til denne, samt deltatt på det antall korte utferder (i nærområdet) som blir oppgitt ved oppstart av emnet. Utferdene vil så langt mulig bli lagt på de klokkeslett emnet er timeplanlagt.
 • 32 timer forelesning. Ca. 2 t utferd. 6 timer strukturert fellesveiledning i prosjektoppgaven.
 • GSK