EIE222 Verdsetting av fast eiendom

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Sølve Bærug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: ca. 32 timer. Utferd: ca. 2 timer. Fellesveiledninger ca. 6 t. Gruppearbeider: ca. 110 timer. Selvstudium : ca. 100 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Grunnleggende teori (forelesninger) om verdsetting, verdimål: ca. 35 %. Praktisk verdsetting av boliger, næringseiendommer, jord, skog, bygninger, utmark mm., verdsetting av hel eller deler av eiendom ved markedstransaksjoner: ca. 60 %. Ulike tilgrensende temaer som eierskifte, festeavtaler mv.: ca. 5 % . Forelesninger om praktisk verdsetting er koordinert med arbeid med prosjektoppgave.

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten i forhold til verdsetting av fast eiendom kunnskap om:

 • særtrekk ved fast eiendom
 • begreper og terminologi
 • verdsettingsformål og hvem som verdsetter
 • organisering og internasjonale standarder
 • hvordan markedsverdi dannes av preferanser og informasjon
 • inngående kunnskap om sammenligningsmetoden
 • investeringsmetoden, residualmetoden, profittmetoden og kostnadsmetoden
 • hvilken verdsettingsmetode som bør benyttes

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten, når tilstrekkelig informasjon er kjent:

 • vurdere markedsverdien av en boligeiendom
 • vurdere markedsverdien av en næringseiendom
 • vurdere investeringsverdien av dyrket mark etter skjematisk metode
 • vurdere investeringsverdien av skog etter skjematisk metode

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • bruke referanser i en rapport
 • kritisk vurdere en verdivurdering av fast eiendom
 • reflektere over etiske sider ved verdsetting
 • reflektere over verdsetting og bærekraftig utvikling, med vekt på FNs bærekraftsmål 6 og 15
 • reflektere over verdsetting og innovasjon
 • Emnet bygger i hovedsak på gruppearbeid med prosjektoppgave i kombinasjon med forelesninger.
  • Noe veiledning i prosjektoppgaven.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
  • Bærug, S. (2017). Verdsetting av fast eiendom - en innføring. Universitetsforlaget.
  • Oversikt over støttelitteratur deles ut på første forelesning.
 • EIE100 eller tilsvarende.
 • Avsluttende innleveringsoppgave. Felles bedømmelse for alle i gruppen. Individuell innlevering aksepteres.

  Intensjonen er å teste kandidatenes evne til å anvende verdsettingsteori i forenklede praktiske verdsettingssituasjoner.  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

  Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

 • For å få bedømmelse, må studenten innen en oppgitt tidsfrist ha levert prosjektplan som tilfredsstiller kravene til denne. Prosjektplanen må være bedømt til "godkjent", men teller ikke mot den endelige karakteren.
 • Emnet kan følges uten fysisk oppmøte ved NMBU på Ås.
 • 32 timer forelesning. Ca. 2 t utferd. 6 timer strukturert fellesveiledning i prosjektoppgaven.
 • GSK