EIE202 Eiendomshistorie

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Håvard Steinsholt

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Ubegrenset

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesing: ca. 50 timer
 • Selvstudium og oppgaveløsning: ca. 200 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen

Om dette emnet

Det blir forelest i følgende tema, som også følges opp via øvringsarbeider:

 1. Innledning - eiendomsteori
 2. Allmenn historisk ramme
 3. Jordeie og jordleie i middelalderen og framover
 4. Garddelinga
 5. Overgangen til bondesjøleie
 6. Husmannsvesenet
 7. Småbrukspolitikk og bureising på 18- og 19-hundretallet, og utviklinga i eie- og leieforholda i landbruket fra 1945 til i dag
 8. Hovedtrekk i utviklinga av eiendomsregistersystema i Norge
 9. Teigdeling, sameier og allmenninger
 10. Jordskifte
 11. Urban eiendomshistorie
 12. Nordland, Troms og Finnmark
 13. Allemannsretter
 14. Ekspropriasjon og offentlige anlegg

Dette lærer du

Studentene skal kjenne til viktige utviklingslinjer og fakta i norsk eiendomshistorie, i ulike landsdeler og i bygd og by, som underlag for profesjonsutøving i eiendomsfag og arealplanlegging. Studentene skal kjenne til de viktigste utviklingslinjene i tid og rom med hensyn på de tema som blir tatt opp, i samsvar med emneoversikten. De skal kjenne hoveddraga i norsk historisk eiendomsgeografi, og de skal kunne bruke og forstå de mest vanlige dokumenttypene i eiendomsfaget, så som kjøpekontrakter, skjøter, delingsforretninger, utskiftingsforretninger og kart, i sin historiske samanheng.
  1. Lesing av lærebok og anbefalt litteratur i tilknytning til tema som blir tatt opp.
  2. Forelesninger
  3. Øvingsoppgaver
  4. Filmen "Havråtunet"
  • Hjelpelærere bidrar med gjennomgang og kommentarer til studentenes øvingsarbeider. Veiledning og spørsmålsbesvarelse knyttet til oppsatte forelesninger.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
 • Sevatdal, H. (2017). Eigedomshistorie, Universitetsforlaget. 485 sider
 • Skriftlig eksamen 3,5 timer i eksamensperioden, A-F.

 • Ekstern sensor fra faghistorikermiljø deltar med vurdering av alle besvarelser. Sensor deltar også i kvalitetssikring av emnet; opplegg, litteratur mm. En prøver å ha samme sensor over flere år, slik at sammenlikning over tid blir mulig. Sensor blir systematisk og grundig informert om emnets mål, innhold, opplegg og gjennomføring, og blir trukket inn i utforminga av eksamensoppgavene.
 • 4 øvingsoppgaver hvorav 3 må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.
 • Ca. 25 forelesninger
 • GSK