EIE101 Innføring i eiendomsfag I

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Einar Anders Hegstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Nei

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse, lesing og selvstendig arbeid: 75 timer.

Sum: 125 timer (5 studiepoeng)

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Emnet har syv hovedtema: 1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk regelverk. 3) Eiendomsutvikling, 4) Verdsetting av fast eiendom. 5) Grunnerverv og ekspropriasjon, 6) Jordskifterettens arbeid, 7) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering. Temaene foreleses hver for seg med til sammen fem obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis tilbakemelding på besvarelsene.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep.
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge.
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsutvikling.
 • grunnleggende kunnskap om det jordpolitiske lovsystemet.
 • grunnleggende kunnskap om verdsetting og ulike takster i lovverket
 • grunnleggende kunnskap om grunnerverv og ekspropriasjon.
 • grunnleggende kunnskap om jordskifterettens arbeid
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • drøfte grunnleggende spørsmål som knytter seg til eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep, eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge, eiendomsutvikling, det jordpolitiske lovsystemet, verdsetting og ulike takster i lovverket, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifterettens arbeid, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • forstå og utveksle grunnleggende synspunkter med andre fagpersoner på forhold som knytter seg til eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep, eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge, eiendomsutvikling, det jordpolitiske lovsystemet, verdsetting og ulike takster i lovverket, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifterettens arbeid, sammenhengen mellom eiendomsfag og bærekraftig utvikling, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.
 • reflektere over eiendomsfagets betydning, med vekt på FNs bærekraftmål 8, 9 og 16.
 • Forelesninger. Øvingsoppgaver. Selvstudium.
 • Læringsplatform Canvas

  Timeplan i TimeEdit

  • Korsvolla, K., Sevatdal, H. & H. Steinsholt 2004. Eiendomsforhold i utmark og næringsutvikling. Serie B, rapport B1/2004.
  • Sevatdal, Hans, Sky P. K. & E. Berge 2019. Eigedomsteori: innføring i samfunnsvitskapleg teoritilfang for utøving av eigedomsfag.
  • Bærug, S. 2017. Verdsetting av fast eiendom - En innføring. Universitetsforlaget, Oslo.
  • Hegstad, E. 2007. Eiendomsregistrering og økonomisk utvikling. I: Areal og eiendomsrett, Ravna, Ø. (red). S. 223-238. Universitetsforlaget, Oslo.
  • Langbach, T. 2009. Jordskiftedomstolene og de alminnelige domstolene - likheter og ulikheter. I: Ø. Ravna (red.); Perspektiver på jordskifte, s. 35-48. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.

  Øvrige referanser blir lagt ut på Canvas.

 • Ingen
 • Mappevurdering med karakterregel: Bestått/Ikke-bestått.

  5 obligatoriske øvingsoppgaver. Alle oppgaver må være godkjent for å få emnet bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Leikny Gammelmo
 • 5 obligatoriske øvingsoppgaver som danner grunnlaget for mappevurderingen.
 • Emnet er undervisningsmessig parallelt med EIE100
 • Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.
 • Studiepoengreduksjon: EIE100 5 sp
 • GSK