EIE100 Innføring i eiendomsfag II

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Einar Anders Hegstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Ingen

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Augustblokk: forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner.

Sum augustblokk: 125 timer

Høstparallell: Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse, lesing og selvstendig arbeid: 75 timer.

Sum høstparallell: 125 timer

Total sum EIE100: 250 timer (10 studiepoeng).

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen

Om dette emnet

Augustblokk: Sammen med APL100, og er den første delen av EIE100. Undervisningen i august er bygget opp med forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver som er typiske for studieretningene By- og regionplanlegging og Eiendom. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. På utferdene vil man fokusere på faglig tilnærming til areal- og eiendomsproblematikk via lokale faglige foredrag, faglige diskusjoner, øvinger og framleggelser. Et case-relatert gruppearbeid framlegges i plenum. Det vil bli gitt rom for studieveiledning og studietilpasninger.

Høstparallell: Parallellen har syv hovedtema: 1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk regelverk. 3) Eiendomsutvikling, 4) Verdsetting av fast eiendom. 5) Grunnerverv og ekspropriasjon, 6) Jordskifterettens arbeid, 7) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering. Temaene foreleses hver for seg med til sammen fem obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis tilbakemelding på besvarelsene.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep.
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge.
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsutvikling.
 • grunnleggende kunnskap om det jordpolitiske lovsystemet.
 • grunnleggende kunnskap om verdsetting og ulike takster i lovverket
 • grunnleggende kunnskap om grunnerverv og ekspropriasjon.
 • grunnleggende kunnskap om jordskifterettens arbeid
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • drøfte grunnleggende spørsmål som knytter seg til eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep, eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge, eiendomsutvikling, det jordpolitiske lovsystemet, verdsetting og ulike takster i lovverket, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifterettens arbeid, sammenhengen mellom eiendomsfag og bærekraftig utvikling, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • forstå og utveksle grunnleggende synspunkter med andre fagpersoner på forhold som knytter seg til eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep, eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge, eiendomsutvikling, det jordpolitiske lovsystemet, verdsetting og ulike takster i lovverket, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifterettens arbeid, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.
 • reflektere over eiendomsfagets beytdning, med vekt på FNs bærekraftmål 8, 9 og 16.
 • Augustblokk: Forelesninger, individuelle og gruppebaserte oppgaver, utferder.

  Høstparallell: Forelesninger. Øvingsoppgaver. Selvstudium.

 • Læringsplatform Canvas

  Timeplan i TimeEdit

  • Korsvolla, K., Sevatdal, H. & H. Steinsholt 2004. Eiendomsforhold i utmark og næringsutvikling. Serie B, rapport B1/2004.
  • Sevatdal, Hans, Sky P. K. & E. Berge 2019. Eigedomsteori: innføring i samfunnsvitskapleg teoritilfang for utøving av eigedomsfag.
  • Bærug, S. 2017. Verdsetting av fast eiendom - En innføring. Universitetsforlaget, Oslo.
  • Hegstad, E. 2007. Eiendomsregistrering og økonomisk utvikling. I: Areal og eiendomsrett, Ravna, Ø. (red). S. 223-238. Universitetsforlaget, Oslo.
  • Langbach, T. 2009. Jordskiftedomstolene og de alminnelige domstolene - likheter og ulikheter. I: Ø. Ravna (red.); Perspektiver på jordskifte, s. 35-48. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.

  Øvrige referanser blir lagt ut på Canvas.

 • Ingen
 • Mappevurdering med karakterregel: Bestått / Ikke bestått.

  Grunnlaget for mappevurderingen er følgende:

  • Godkjent augustblokk
   • Godkjente Individuelle oppgaver
   • Godkjente gruppebaserte oppgaver.
   • Obligatorisk 2-4 dagers utferd, samt flere kortere ekskursjoner.
  • Godkjent høstparallell
   • 5 obligatoriske øvingsoppgaver som alle må være godkjent.


  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Leikny Gammelmo
 • Alle aktiviteter som inngår i mappevurdering er obligatoriske.

  Grunnlaget for mappevurderingen er følgende:

  • Godkjent augustblokk
   • Godkjente Individuelle oppgaver
   • Godkjente gruppebaserte oppgaver.
   • Obligatorisk 2-4 dagers utferd, samt flere kortere ekskursjoner.
  • Godkjent høstparallell
   • 5 obligatoriske øvingsoppgaver som alle må være godkjent.
 • Høstparallelldelen: Emnet er undervisningsmessig parallelt med EIE101

  I EIE100 (som har høstparallell sammen med EIE101, jeg har ikke skrevet inn denne kommentaren der), har det de siste årene vært to timer 14-16 på tirsdager og tre timer 9-12 på fredager. Dette er et emne hvor vi foreleser mye. Det er førsteårstudentene, og et kritisk emne for å få de til å fange interesse og ikke miste dem. Det legger vi mye i, og dette er kjerneemnet i så måte. Dermed passer denne dårlig på fredager:

  Emner som ønsker 3 timer eller mer sammenhengende undervisning i parallellen flyttes til kun å starte kl. 14.00 når det er mulig.

  Dersom det er mulig vil derfor det beste være å fortsette med timer slik vi har hatt de siste årene. Men dersom dette ikke lar seg gjøre, må det eventuelt endres slik at det blir tre timer på tirsdager (14-17) og to timer på fredager (10-12).

  Men som sagt, dersom det er mulig å beholde slik det har vært de siste årene er det det beste ift. oppmøte bland første-års-studentene, som er så viktig både faglig og sosialt, for å holde på studentene.

 • Augustblokk:

  Forelesninger, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver og tilbakemeldinger på disse, utferder.

  Høstparallell:

  Forelesninger: 50 timer. 5 øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.

 • 1. klasse Master i Eiendom
 • Studiepoengsreduksjon: EIE101 5 sp.
 • GSK