EDS381 Feminist and Critical IR Theory

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Kirsti Stuvøy

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:20

Frekvens:Annethvert år i partallsår.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

I dette kurset er tema teorier om internasjonal politikk etter den kalde krigen. Formålet er å bruke feministiske og kritiske perspektiv som verktøy for å forstå og forklare endring og kontinuitet i internasjonal polikk. Dette gjøres ved å analysere og reflektere over ulike tema som for eksempel gender og sikkerhet på den internasjonal politiske agendan; etisk utenrikspoliltikk og dens rolle i humanitær intervensjon/ krig; geopolitisk endring og Russlands utenrikspolitikk i lys av (mangel på) demokratisering; urban sikkerhet og migrasjon. Disse temaene rette oppmerksomheten mot en sentral utfordring feministiske og kritiske IR teorier har pekt på: betydningen av folks erfaringer og lokal kontekst for hvordan vi forstår global politikk. Kurset utvikler metodiske og analytiske teknikker som tar sikte på å fange sammenkobling av lokale erfaringer og globale politiske agendaer.

Dette lærer du

I dette kurset er målet at studentene skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap og kompetanse:

 • Studenten kan gi en oversikt over sentrale internasjonale politiske problemstillinger i post-kald krig tida og hvordan disse analyseres i kritiske IR teorier
 • Studenten kan forklare utviklingen av kvinner, fred og sikkerehet som agenda i internasjonal politikk og kritisk drøfte denne utviklingen
 • Studenten kan forklare sentrale argumenter i kursets kjernelitteratur på feministisk og kritisk perspektiv på internasjonale relasjoner og anvende disse i akademisk diskusjon med kolleger så vel som i skriftlige arbeider
 • Studenten har øvelse i å kommunisere skriftlig og muntlig, til fagfeller, kompleksiteten i global politikk og utfordringer med suverenitet, sikkerhet, etc.
 • Studenten kan reflektere kritisk om ny tenkning og måter å tilnærme seg global politisk forandring og løsninger på globale utfordringer

Skriftlige og muntlige ferdigheter:

 • Studenten har i skriftlige oppgaver brukt feministisk og kritisk IR teori og diskutert deres bidrag til å forstå og forklare global politisk utvikling i post-kald krig tida.
 • Studenten har deltatt i gruppearbeid og gjennomført en muntlig presentasjon på aktuell global politisk utvikling ved bruk av IR teori samt reflektert over relevansen for utvilklinge av det globale politiske samfunn i årene framover
 • Studenter kan øvelse i å gi tilbakemeldinger til andre (peer-to-peer) på såvel skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner og kan forbedre sitt eget arbeid med bakgrunn i slikte tilbakemeldinger.
 • Organisering Kurset er organisert i tre deler som bygger på hverandre. I den første delen (tre uker), er det en kombinasjon av en ukentlig forelesning (2x45min) og et seminar (2x45min). I disse timene gis det en oversikt over sentrale begrep, teorier og utviklingstrekk i internasjonal politikk i post-kald krig tida. Den fjernde uken er en prosjektuke (del to). Prosjektuken avsluttes med en muntlig presentasjonsdag (i uken etter rapporten/gruppeoppgaven er levert inn). I de følgende seks ukene, er det ukentlig to seminar (2x2x45min). I forkant av disse seminarene forbereder studenter seg til diskusjon om utvalgte tema (temaoversikt presenters i starten av kurset). Forberedelser er viktig for gode diskusjoner som er en fordel for alle. På slutten av kurset arrangeres det en oppsummerende forelesning/diskusjon.

  Læringsaktivitetene inkluderer forelesninger, seminar, gruppearbeid, rapport-skriving, muntlig presentasjon, individuell oppgave, selvstudier og aktiv deltakelse.

 • Kontortid og rammer for kurset presenteres i første time. An kursplan deles også ut ved starten av emnet.
 • Se engelsk kursbeskrivelse.
 • Generell kunnskap om teori om internasjonale relasjoner og/eller erfaring fra bachelor kurs in relevante samfunnsfag.
 • Individuell skritlig oppgave på 6000 ord. Nærmere detaljer om tema gis i løpet av kurset.

  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor evaluerer et utvalg av de individuelle skriftlige oppgavene.
 • 1. Gruppearbeid med rapportskriving og muntlig presentasjon. Inndeling i grupper på 2-3 studenter på starten av semesteret.2. Innlevering av notat om individuelt litteratursøk.
 • M-IR studenter; M-DS studenter
 • Generell kunnskap om teori om internasjonale relasjoner og/eller erfaring fra bachelor kurs in relevante samfunnsfag.