EDS312 Research Methods

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Elisabeth Molteberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:90

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen.

Om dette emnet

EDS312 er et bredt innføringskurs i forskningsmetode på masternivå. Kurset gir studentene anledning til å erverve seg grunnleggende forskningskompetanse og ferdigheter som er relevante for masterprogrammene M-IES, M-GDS og M-IR, med hovedvekt på samfunnsfaglige metoder. Kurset dekker et spekter av verktøy til å planlegge og gjennomføre egen master’s thesis-forskning, og tematiserer hvordan utforming og utførelse av forskningsarbeidet innvirker på hvilke kunnskapsmessige påstander som kan fremsettes og forsvares, samt hvilke etiske implikasjoner disse har. Derfor diskuteres forskningsetikk, epistemologiske premisser og antakelser som former forskning, og temaer rundt tverrfaglighet og kombinasjon av kvantitative og kvalitative strategier.

Emnet dekker følgende forskningsmetoder og design-elementer:

 • kvantitativt modul (høstparallellen): kvantitativ survey-design, utvalgsmetoder, datainnsamling og statistisk analyse
 • Kvalitativt/metodologisk modul (vårparallellen): utvalgseleksjon for kvalitative undersøkelser, kvalitative intervjuer, observasjon og tekstanalyse (innholds- og diskursanalyse), arkivbruk og dokumentanalyse, kvalitative dataanalysemetoder, bruk av enkelte visuelle metoder. Case-studier, etnografi og deltakende aksjonsforskning diskuteres.

Dette lærer du

Kunnskap, kompetanse: Studenten har god forståelse av de viktigste kvalitative og kvantitative metodeverktøy og -tilnærminger som brukes på feltene miljø, utvikling og internasjonale relasjoner. Studenten kan ta forskningsmessige valg for egen thesis som er informert av hens forståelse av:

 • hva som kjennetegner kvantitative og kvalitative forskningsspørsmål og -design, likheter og forskjeller i den underliggende logikken i kvalitative og kvantitative tilnærminger, og potensielle implikasjoner av å kombinere disse
 • muligheter og begrensninger som ligger i ulike kvalitative og kvantitative metoder for utvalg, datainnsamling og analyse
 • kvalitetskriterier for kvalitativ og kvantitativ forskning; på hvilke måter god forskningsskikk i design og praksis styrker forskning empirisk og teoretisk
 • meta-teoretiske debatter og vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til arbeid på tvers av disipliner, forskningsstrategier og epistemiske orienteringer
 • etiske spørsmål og metodologiske utfordringer når det gjelder forskning som involverer mennesker, bl.a. maktrelasjoner i forskning, posisjonalisering og representasjoner

Ferdigheter: Studenten utvikler grunnleggende ferdigheter innen forskningsdesign og -planlegging, og i anvendelse av forskningsmetodene de velger å bruke i emnets øvinger og innleveringer. I den grad studenten har benyttet seg av mulighetene emnet gir til å prøve ut og reflektere rundt bruk av metodeverktøy, er studenten i stand til å

 • formulere gode forskningsspørsmål og hypoteser for en empirisk studie
 • lage et teoretisk/konseptuelt rammeverk for en empirisk studie; vurdere og trekke inn relevant litteratur til dette
 • utvikle en robust design og utføre en empirisk forskningsstudie på master-nivå; velge formålstjenlige metoder og begrunne de metodologiske valg som gjøres
 • bruke og evaluere metoder for utvalgseleksjon, datainnsamling og analyse på en formålstjenlig måte
 • evaluere kvaliteten på publisert kvalitativ og kvantitativ forskning
 • reflektere kritisk rundt metodologiske utfordringer knyttet til egen og publisert forskning som involverer mennesker, bl.a. etiske og kvalitetsmessige krav og problemstillinger
 • kommunisere eget forskningstema, mål med studien, forsknigsdesign, funn og resultater samt konklusjoner på en formålstjenlig måte i proposal og thesis. Videreutvikle akademiske genre- og skrivekunnskaper.

Holdninger: Studenten er bevisst på og i stand til å reflektere kritisk rundt vitenskapelig troverdighet/gyldighet og etiske implikasjoner av egne epistemologiske posisjoner og pre-analytiske antakelser, og av de valg og handlinger man gjør når man utfører og bruker forskning. Studenten har klar forståelse av viktigheten av å forholde seg bevisst og systematisk til disse problemstillingene i sine studier og sin forskning.

 • Emnet er praktisk orientert og har et blandet læring-format: kunnskap erverves gjennom en kombinasjon av litteratur, forelesninger på video/podcast og i klasserommet, diskusjoner og øvinger, samt selvstendig gruppearbeid med forskingsprosjekter som dekker alle stadier av kvalitative og kvantitative forskningsprosessser.
 • Undervisningstimene har mye tid avsatt til veiledning og lærerkontakt under øvinger, støtte gis under arbeid med øvinger og innleveringer. Annen informasjon og kommunikasjon skjer via Canvas eller epost, avtaler om ekstra lærerkontakt kan gjøres ved behov. Det oppfordres til bruk av skrivesenteret ved arbeid med skriftlige innleveringer.
 • Lærebok: Clark, T. et al. (2021). Bryman's social research methods. UK: Oxford Univ Press. 6th edition. Tidligere utgaver av boken avviker fra denne og skal ikke brukes.

  Annen pensumlitteratur vil være tilgjengelig ved starten av hvert modul i emnet (høst- og vårparallell).

 • Bachelorgrad el. tilsvarende.
 • Mappevurdering, karakterer A-F. Emnekarakter er basert på følgende oppgaver:

  • Individuell skriftlig oppgave om kvantitative forskningsmetoder; teller 35% av emnekarakter
  • Individuell skriftlig oppgave i to deler om kvalitative forskningsmetoder; disse gis en samlet karakter som teller 65% av emnekarakter

  For å bestå emnet må man bestå alle karaktergivende oppgaver. Alle disse gis og leveres KUN PÅ ENGELSK. Studenter som ikke består karaktergivende oppgave(r) i et modul kan be emneansvarlig om å få fullføre manglende innlevering(er) i påfølgende semester eller undervisningsår, dette innvilges KUN ETTER AVTALE.

  Emnekarakter publiseres ikke for studenter som ikke har levert signert plagiatskjema til Noragric (gjøres vanligvis under programmets introduksjonskurs).  Langsgående vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor er involvert i formulering av karaktergivende oppgaver og vurdering av et utvalg besvarelser.
 • Diverse gruppeaktiviteter og innleveringer knyttet til forskningsprosjektene, enkelte individuelle øvingsinnleveringer. Oppmøte obligatorisk ved første forelesning i hvert modul og ved enkelte andre forelesninger som blir nærmere angitt i syllabus og timeplan. Oppmøte gjennom hele kurset er nødvendig grunnet arbeid med obligatoriske aktiviteter i timene.

  Godkjenning av alle obligatoriske aktiviteter kreves for publisering av emnekarakter. Alle obligatoriske aktiviteter i et modul må fullføres og godkjennes i samme undervisningsperiode.

 • 1x2 kurstimer per uke i høstparallellen + 2x2 kurstimer per uke i vårparallellen (tilsammen ca 80 timer). I tillegg gjør studentene selvstendig arbeid i grupper og individuelt.
 • M-GDS, M-IES og M-IR
 • GSK