EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:John Andrew Mcneish

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig (høstsemester)

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Utvalgt teori, kritikk, og metode knyttet til (i) klassiske utviklingsperspektiver, (ii) rettighets basert utvikling (iii) bærekraftig utvikling (iv) de-kolonisering (v) godt styresett og (vi) nåværende trender.

Dette lærer du

Kurset gir en innføring i utviklingsstudier som et tverrfaglig, problemorientert studium av sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige sider ved samfunnsmessig endring. Vekten legges på teori og anvendt politikk (Development Theory and Policy).

Læringsutbytte:

 • Kunnskap:
  • Kjennskap til hovedtilnærminger innen utviklingsteori- og politikk
  • Kjennskap til temaer innen utviklingsteori- og politikk i praksis og linken mellom teori og empiri
 • Ferdigheter:
  • Fremme evnen til å anvende sentrale teorier og begreper i diskusjon og analysen av utviklingspolitiske spørsmål
  • Samarbeide i tverrfaglige grupper
  • Innhente, behandle og dele informasjon
  • Diskutere utviklingspolitiske temaer
  • Skrive som middel til læring
 • Generell kunnskap:
  • Kjennskap til normative tilnærminger til utvikling og kunne diskutere policy-relaterte verdivalg, bl.a. i forhold til kulturelt mangfold og menneskerettigheter.
 • Kurset benytter en problemorientert tilnærming til utviklingspolitiske temaer. Læringen er basert på aktiv deltakelse og samspill mellom deltakere og lærere for å kunne aktivere et mangfold av erfaringer og kunnskap. De viktigste læringsmåtene i kurset er (i) forelesninger, (ii) innhenting og behandling av informasjon, (iii) selvstudium og individuelle skriftlige arbeider, (iv) gruppearbeid og (v) presentasjoner og debatt.
 • Kursleder og lærerer er ansvarlig for litteratur, gjennomføring og veiledning i arbeid med oppgaver. Deltakere vil få muntlig eller skriftlig tilbakemelding på presentasjoner og på individuelle arbeider. Lærere gir forelesninger og tilleggsveiledning innen sitt fagfelt, og vil der det er naturlig dra verdifulle veksler på egen forskning for å kunne tilby studentene dypere innsyn innen utvalgte temaer.

  NMBU-biblioteket gir undervisning og støtte angående innhenting og håndtering av informasjon og kilder. Spesielle temaer dekkes av gjesteforelesere. Studentene oppfordres også til å bruke NMBUs skrivesenter i Tårnbygningen for veiledning omkring skriftlige oppgaver.

 • En endelig liste over anbefalt litteratur, inkludert artikler, lærebøker eller kapitler fra lærebøker, vil være tilgjengelig ved kursstart.
 • Bachelor eller tilsvarende
 • Mappevurdering:

  Innholdet i en mappe vurderes som en helhet og gi en karakter.

  Tilbakemeldinger underveis - men ikke i form av karakter.

  Mappevurdering bestående av: 3 oppgaver

  • Videoblog (20%)
  • Deltagelse i studentledet seminar (20%)
  • Stil (60%)

  Kan kun klage på helheten, alle skriftlige deler må vurderes på nytt.

  Bokstavkarakterer (A-F) er basert på tre obligatoriske oppgaver. Oppgaver kan variere mellom skriftlige tester, presentasjoner i klasserommet, og hjemmeoppgaver. Skriftlige besvarelser og muntlige presentasjoner skal foregå utelukkende på engelsk. • En ekstern sensor vil godkjenne opplegget for evaluering.
 • Det er obligatorisk oppmøte på seminarer.
 • 3x2 timer forelesning/seminar pr uke.
 • M-GDS
 • Relevant bachelorgrad eller tilsvarende