EDS203 Introduksjon til Internasjonale Relasjoner

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Kirsti Stuvøy

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

Emnet introduserer studentene til internasjonale relasjoner som fagområde. Begrep og teorier er viktige analytiske verktøy i faget som avgrenser fokusområdet for empiriske analyser og presenterer ulike perspektiv på internasjonale relasjoner. Noen teorier er statssentriske mens andre teorier anerkjenner aktørmangfoldet i internasjonale relasjoner, og belyser hva aktører som sivilsamfunnsaktører, private aktører, kriminelle gjenger, terrorgrupper og andre gjør. I realisme-skolen er det lagt vekt på at staters interesser framstår uforanderlige og fiksert på statelige sikkerhetsinteresser, mens konstruktivistisk teori ser interesse som formet av interaksjoner mellom aktørene og av hvordan en aktørs identitet er formet historisk. For å forstå dette teoretiske mangfoldet, stiller vi spørsmål som: Hvilken rolle har struktur og hvilken rolle har agens/valg i hvordan interessene, identiteten og handlingene til statelige og ikke-statlige aktører i internasjonale relasjoner blir formet? Dette emnet belyser slike spørsmål ved å gi en innføring utvalgte fagbegrep og diskusjonen om disse begrepene. De begrepene som er i fokus er global orden, institusjoner, identitet, krig/væpnet konflikt, og sikkerhet. Emnet gir en innføring i feministiske og dekoloniale perspektiv og tar for seg kjønn, rasisme, og kolonialisme for å drøfte sammenvevingen av det globale med lokale, hverdagslige erfaringer som tema i internasjonale relasjoner. I emnet bruker studentene utvalgte fagbegrep og teori for å analysere globale utfordringer som klimakrise, krig, og ulikhet empirisk. Emnet gir også en kort innføring i grunnleggende ferdigheter for masterprogrammet, som det å identifisere relevante kilder, sitere akademisk litteratur riktig og utvikle akademiske skriveferdigheter.

Dette lærer du

Studentene kan beskrive internasjonale relasjoner som et heterogent fagområde, som omfatter et mangfold av aktører, praksiser, og prosesser. Studentene kan beskrive teori-landskapet i internasjonale relasjoner og forklare hvorfor det er mangfoldig.

Studentene kan forklare utvalgte fagbegreb i internasjonale relasjoner og relatere de til teorier som realisme, liberal-institusjonalisme, konstruktivisme, og kritisk teori. Studentene forstår at fagbegrepene diskuteres og utvikles, og at dette er typisk for samfunnsvitenskap som fagområde.

Studentene kan anvende fagbegreb og teorier i empirisk analyse. Studentene kan identifisere relevante kilder, utøver god referanseskikk, og kan diskutere ulike teoretiske perspektiv i en empirisk analyse.

Studentene kan formidle sine forventinger om samarbeid og støtte fra medstudenter. Studentene utvikler seg som lagspillere, og deltar aktivt i klassediskusjoner og viser sin faglige forståelse muntlig og skriftlig.

 • Emnet kombinerer ulike læringsaktiviteter, som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, muntlig og skriftelige presentasjoner, rollespill, og veiledning. Studentene forbereder pensum og i klasseromsundervisningen gis det rom for å diskutere, reflektere og utvide forståelsen av kjernebegrep og teori om internasjonale relasjoner. Gruppearbeid brukes for at studentene skal bli kjent med hverandre og lære å samarbeide med medstudenter. For den enkelte student kan dette bidra til en bedre forståelse for seg selv og hvordan andre ser den, noe som er en verdsatt ferdighet hos arbeidstakere. I gruppearbeid kan studentene prosessere mer informasjon enn i individuelt arbeid, noe som stimulerer kreativitet. Gruppearbeid hjelper ofte studenter med å huske bedre og finne løsninger på praktiske problemer. I gruppearbeid samarbeider studentene om en felles målsetning om å utvikle sin forståelse for fagbegrep og teorier i internasjonale relasjoner og hvordan dette anvendes i empirisk analyse.
 • En detaljert emneoversikt (course outline) publiseres i den digitale læringsplattformer Canvas ved semesterstart. Canvas er tilgjengelig for studenter når de har registrert seg, vanligvis i starten/midten av august. Informasjon om tid og sted for undervisning i dette emnet blir gjort kjent i NMBUs digitale timeplan, Time Edit.

  Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning i timen, i forbindelse med gruppearbeid og for individuell veiledning. Informasjon om kontortid blir gjort kjent ved semesterstart.

  Studentene får en introduksjon til ulike tjenester på campus, som NMBU skrivesenter og NMBU læringssenter. Studentene får også en introduksjon til studiereglementet om plagiering og andre studierelevante spørsmål ved NMBU.

 • Neumann, Iver B. (2019): Concepts of International Relations, for Students and Other Smartes. Ann Arbor: University of Michigan Press.

  Boka kan kjøpes på Boksmia on campus.

  Annen pensumlitteratur blir gjort kjent i canvas.

 • Bachelor grad
 • Eksamen bare på engelsk. Se engelsk tekst.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor benyttes til å vurdere eksamensopplegget.
 • 1. Obligatorisk oppmøte i workshop om akademisk referanseteknikk

  2. Levere signert plagiaterklæring (på Canvas).

 • Utvekslingsstudenter/Erasmusstudenter er velkommen.
 • M-IR