EDS115 Innføring i forskningsmetode

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Elisabeth Molteberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:50. Emnet går kun dersom minst 5 studenter er oppmeldt.

Frekvens:Årlig. Emnet går ikke høst 2023.

Forventet arbeidsmengde:Total arbeidsmengde for studentene er 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet presenterer kvalititative og kvantitative forskningsstrategier og -metoder som er relevante for B-IEDS som tverrfaglig bachelor-program. Målet er å støtte studentens utvikling av akademisk kompetanse og ferdigheter, som presis tenkning og fremstillingsevne, som grunnlag for kritisk vurdering av vitenskapelige og andre påstander. Vi undersøker og tenker rundt hva kunnskap er og hvordan den genereres, fra metodologiske, filosofiske, etiske og sosiologiske perspektiver. Gjennom praktisk erfaring, diskusjon og pensum får studentene en innføring i kvalitative og kvantitative forskningsstrategier ved å gjennomføre et forskningsprosjekt. Kurset dekker alle deler av en forskningsprosess, fra formulering av forskningstema og -design til utvalg, datainnsamling og -håndtering, analyse og rapportering av resultater med god kildebruks- og referanseskikk. Kvantitativ del av emnet dekker survey-forskingsdesign, kvalitativ del fokuserer på intervjubasert forskning.

Dette er et innføringsemne, som ikke krever bakgrunn i matematikk, statistikk eller forskningsmetode utover allmenkunnskap.

Dette lærer du

Kunnskap, kompetanse:

Studenten kan beskrive/forklare

 • hva som kjennetegner kvantitative og kvalitative forskningsspørsmål og -design, samt likheter og forskjeller i den underliggende logikken i henholdsvis kvalitative og kvantitative tilnærminger
 • muligheter og begrensninger som ligger i ulike kvalitative og kvantitative metoder for utvalg, datainnsamling og analyse
 • kvalitetskriterier for kvalitativ og kvantitativ forskning, og hvordan disse praktiseres ved god forskningsskikk

Studenten kan beskrive/diskutere

 • methodologiske utfordringer ved tverrfaglighet og kombinert kvalitativ og kvantitativ forskning
 • etiske spørsmål og utfordringer når det gjelder forskning, særlig forskning som involverer mennesker

Ferdigheter: Studenten kan

 • formulere forskningsspørsmål og hypoteser om et gitt emne
 • designe en enkel kvalitativ og kvantitativ studie, velge passende metoder og begrunne disse valgene
 • finne, vurdere og trekke inn relevant litteratur i en studie; utføre kritisk lesning og tolkning av tekster, vurdere påstander og deres bevisgrunnlag

Holdninger: Studenten er i stand til å reflektere rundt kvalitetsmessige, etiske og sosiale utfordringer og forpliktelser ved egen forståelse og håndtering av både akademiske og generelle kunnskapspåstander, f.eks. ved kildebruk i egne studieaktiviteter generelt

 • Emnet er praktisk orientert, med blandet læring som pedagogisk format. Stoffet formidles gjennom pensumlitteratur, forhåndsinnspilte og klasseroms-forelesninger som kombineres med gruppe- og individuelle øvingsoppgaver. Emnet legger sterk vekt på diskusjon og oppgaver som simulerer ulike forskningsaktiviteter, ved at studentene gjør et lite forskningsprosjekt.
 • Undervisningstimene har mye tid avsatt til veiledning og lærerkontakt under øvinger. Informasjon og annen kommunikasjon skjer via Canvas eller epost. Avtaler om ekstra lærerkontakt kan gjøres ved behov.
 • Pensumliste vil være tilgjengelig på Canvas ved undervisningsstart.
 • Karaktergrunnlag:

  • to skriftlige rapporter fra forskingsprosjektet, en om kvantitativ del, en om kvalitativ del. Hver rapport har en del som skrives av gruppen og en individuell del. Hver rapport teller 40% av emnekarakter.
  • Tre flervalgsprøver som tas på nett, sammenlagt resultat på disse teller 20% av emnekarakter.

  Alle disse oppgavene må bestås for å bestå emnet. Alle oppgavene gis og besvares KUN PÅ ENGELSK. Karakter tildeles kun studenter som har levert inn signert plagiatskjema til Noragric (normalt gjøres dette under introduksjonskurset i programmet).

  Studenter som ikke fullfører alle karaktergivende oppgaver i emnet kan gjøre resterende oppgaver neste gang emnet undervises. Alle obligatoriske krav må imidlertid bestås i samme kursperiode.

  Karakterregel: A-F • Ekstern sensor vil være involvert i utforming av vurderingsgrunnlaget.
 • Diverse obligatoriske innleveringer/presentasjoner og en avsluttende presentasjon. Alle disse er gruppeaktiviteter knyttet til forskingsprosjektet. Obligatorisk oppmøte til 2/3 av undervisningstimene. Godkjenning av samtlige obligatoriske krav er en forutsetning for tildeling av emnekarakter.
 • Ca 50 timer forelesninger inkludert arbeid med obligatoriske aktiviteter - to doble forelesningstimer per uke over ca 13 uker.
 • Studenter som er tatt opp ved B-IEDS.
 • GSK