Course code ECN380

ECN380 Energimarkeder og regulering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Kvart år
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet startar i haustparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i haustparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tek opp sentrale problemstillingar kring marknader og regulering i energisektoren og samfunnsøkonomisk analyse av energiprosjekt. Spesifikke emne er: 1) organisering av energimarknader, 2) regulatoriske, driftstekniske og kommersielle tilhøve i kraftsektoren, 3) regulering av nettselskap ved hjelp av dynamisk målestokk konkurranse, 4) måling av effektivitet ved hjelp av DEA (data envelopment analysis) og SFA (stochastic frontier analysis), 5) samfunnsøkonomisk analyse av prising og tariffering, og 6) energitryggleik. Drøfting av utfordringar knytt til nye kjelder for fornybar energi, ny teknologi og nye forretningsmåtar.
Læringsutbytte:
Utbytte:
  • forstå korleis den samfunnsøkonomisk effektiviteten i elektrisitetsmarknader heng saman med utforming av og samspel mellom ordningar og reglar for energi handel, systemansvar, flaskehals handtering, risikostyring, og miljøomsyn,
  • identifisere og samanlikne skilnader marknadsstruktur og -design i ulike land,
  • identifisere og forklare ulike marknads design for energi handel, systemansvar, flaskehals handtering, risikostyring, og miljøomsyn,
  • har kunnskap om energimarknadsdesign for å kunne forstå og evaluere ulik politikk og verkemiddel for å betre den samfunnsøkonomiske effektiviteten av marknaden, integrere miljøomsyn og/eller ny teknologi, og
  • kunne kommunisere profesjonelt resultat og meiningar om design av energi marknader
Læringsaktiviteter:
Forelesningar over utvalte emne, og sjølstudium. Øvingar med innhenting, analyse og presentasjon av energimarknadsdata, og effektivitetsanalyse av lokale nettselskap. Presentasjon og diskusjon av ein energipolitisk relevant forskningsartikkel.
Pensum:

Creti and Fontini (2019): "Economics of Electricity: Markets, Competition and Rules", Cambridge University Press.

Detaljera pensumplan vert delt ut på fyrste forelesning.

Vurderingsordning:
Muntleg eksamen (100%) i eksamensperioden.
Sensor:
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer