ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Eirik Romstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen og juniblokken.

Om dette emnet

Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler. Sannferdig atferd og skeiv informasjon er sentralt i emnet.

Teoridelen i emnet + evaluering av teoridelen er felles med ECN275 (arken.nmbu.no/~eiriro/ecn275/). En semesteroppgave i grupper på eget valgt tema innen naturressurs- og miljøøkonomi avslutter emnet. Gruppestørrelse 2-3 studenter. Ytterligere detaljer på emnesiden: arken.nmbu.no/~eiriro/ecn375/

Dette lærer du

Kunnskap

 • Velferdsøkonomi og miljøproblemer
 • Kostnadseffektivitet og partiell velferdsmaksimering
 • Skeiv informasjon, prinsipal-agent teori og ressursallokeringsmekanismer, sannferdig atferd
 • Overvåkning og straff/sanksjoner
 • Økonomiske virkemidler i miljø- og naturressursforvaltninga
 • Modeller for tilstandsavhengige miljø- og naturressursforvaltning

  • Akkumulert forurensing
  • Lagerressurser
  • Fornybare ressurser

Ferdigheter

 • Kunnskapsbaserte valg av og drøfting av økonomiske virkemiddel i miljø- og naturressurs­forvaltninga
 • Handtere virkninger av ufullstendig informasjon på valg av økonomiske virkemidler
 • Modelleringskompetanse, statiske og dynamiske modeller
 • Jobbe i grupper på ei felles gruppeoppgave på et sjølvalgt tema
 • Presentere en lengre akademisk gruppeoppgave på kort tid (15-20 min)
 • Diskutere/kritisere andre gruppeprosjekt

Generell kompetanse

 • Forenkle sammensatte problemer slik at økonomisk analyse blir mulig, og drøfte virkningene på de sammesatte problemene av de valgte forenklingene
 • Utvida økonomisk modelleringskompetanse
 • Samarbeid i uformelle grupper, korte presentasjoner med liten tid til forberedelse
 • Kritisk refleksjon og konstruktiv kritikk av arbeid til medstudenter/kolleger
 • Forelesninger og øvinger (felles med ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori). Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte. Dette bidrar også til at studentene får erfaring i å forholde seg til og drøfte resultat fra økonomiske analyser på en faglig måte.

  Kurset avsluttes med ei obligatorisk semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter på et sjølvalgt team innenfor naturressurs- og miljøøkonomi. I arbeidet med semesteroppgavene må studentene presentere og drøfte de valga de gjør. Det gir studentene ytterligere trening i å se eget arbeid i en bredere sammenheng.

 • Teori delen: Øvings- og diskusjonstimer (se ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori for detaljer). Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring.

  Arbeid med øvinger og aktiv deltakelse er viktig for å nå læringsmålene. Veiledning på arbeid med obligatorisk semesteroppgave.

 • Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman. (kan erstattes før semesterstart viss ei meir egna lærebok blir tilgjengelig) + materiale gjort tilgjengelig på kurssidene.
 • ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd eller tilsvarende.
 • Mappevurdering. 2 tematisk oppdelte prøver (miljøøkonomi og naturressursøkonomi) ved slutten av respektive tema i kurset. (2x25%), og semesteroppgaven (50%).

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, opgaver på de to delprøvener og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Semesteroppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys og ved påfølgende konteeksamen.
 • Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

  ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser har felles teoridel og eksamen. Studenter som har ECN275 fra før, kan kun ta ECN376 (semesteroppgave varianten) som er et relevant valg.

 • 6 timer pr uke kombinert forelesning/diskusjon (ut mars / litt inn i april ved tidlig påske) og vegledning på semesteroppgavene.

  2 øvingstimer hver uke fram til slutt på forelesnings-/diskusjonstimer.

  Vegledning på semesteroppgaver.

 • ECN270 Naturressursøkonomi - 2 stp., ECN371 Miljøøkonomi - 2 stp., ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori - 10 stp. Studenter som har tatt ECN275 kan ikke ta ECN375, men henvises til ECN376.
 • GSK