ECN372F Klimaøkonomi - Nettversjon

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Knut Einar Rosendahl

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet består av to hovedtemaer:

i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hvordan vi bør takle klimaproblemet fra et globalt perspektiv, inkl. hva som påvirker de globale klimaforhandlingene og klimaavtalene som Paris-avtalen. Følgende tema blir belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan veie dette opp mot kostnader ved å redusere utslipp? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime, og fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 3. Klimaforhandlinger og -avtaler - hva forteller økonomisk teori, og hva er det som faktisk skjer i forhandlingene?

ii) NASJONAL OG INTERNASJONAL KLIMAPOLITIKK. Her diskuterer vi ulike typer virkemidler for å redusere klimagassutslipp. 1. Virkemidler for å redusere utslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.

Dette lærer du

Studentene skal kunne:

 • Anvende miljøøkonomisk teori på klimaproblemet, inkludert forklare hva som er optimal reduksjon av klimagassutslipp fra et globalt perspektiv, og hvilke faktorer som er viktige i denne sammenhengen.
 • Anvende spillteori til å forklare hva som påvirker landenes posisjoner i klimaforhandlinger, og hva slags klimaavtaler man kan forvente ut fra økonomisk teori.
 • Identifisere, analysere og forstå effekten av virkemidler for å redusere klimagassutslipp, inkludert effekten på utslipp, kostnader, teknologiutvikling og karbonlekkasje.
 • Identifisere, analysere og forstå hva som påvirker avskoging i utviklingsland, og hvordan politikk kan brukes for å redusere avskoging.
 • Ha kunnskap om det internasjonale klimaregimet og klimapolitikk, og innsikt til å vurdere effekten av ulike forslag til klimapolitikk.
 • Arbeide både uavhengig og parvis for å utarbeid skriftlige rapporter, ha muntlige presentasjoner og delta i faglige diskusjoner
 • Forelesninger (inkl. gjesteforelesere) med streaming og opptak.

  Utarbeidelse av skriftlige diskusjonsnotater og muntlig presentasjon.

 • Tilbakemelding ifm. skriving av diskusjonsnotater.
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
 • Grunnleggende mikroøkonomi tilsvarende ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom.

  Grunnleggende miljøøkonomi tilsvarende ECN170 Miljø- og ressursøkonomi.

 • Skriftlig eksamen på campus (3,5 timer) som teller 100%.

 • Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Innlevering av minst to diskusjonsnotater.

  Muntlig presentasjon av eget diskusjonsnotat og muntlig kommentar/spørsmål til noen andres notat.

  Obligatoriske aktiviteter er gyldige til og med neste gang emnet tilbys. Ingen konte mulighet.

 • Emnet blir undervist på engelsk. Diskusjonsnotater må skrives og presenteres på engelsk. Det samme gjelder for eksamen.

  Masterstudenter på Handelshøyskolen skal velge ECN372 Klimaøkonomi i stedet.

 • 2x2 timer forelesninger per uke til og med oktober, deretter presentasjoner av diskusjonsnotater
 • GSK