ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Kine Josefine Aurland-Bredesen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet vil inneholde følgende tema: - Hvordan finne forskbare problemstillinger. - Hvordan skrive litteraturgjennomgang - Hvordan skrive et prosjektforslag. - Generelle skriveregler i vitenskapelig forfatterskap. - Feltstudie-metoder. - Survey metodikk, inkludert sampling, spørreskjema-utforming og analyse. - Sekundær data. - Eksperimentelle metoder. - Impact studier. - Introduksjon til Stata.

Dette lærer du

Studentene skal skrive en prosjektbeskrivelse. Dette krever at de:

 • Viser at de har oversikt over kunnskapsstatus på det tema de har valgt og skrive en gjennomgang av denne litteraturen.
 • Kan bruke eksisterende kunnskap for å utvikle forskbare problemstillinger og hypoteser.
 • Kan identifisere relevante kilder til data, enten eksisterende eller gjennom plan for egen datainnsamling.
 • Viser at de har innsikt i hvordan data kan bearbeides og analyseres.
 • Forelesninger, og korte videoer som studentene må se for så å løse gruppeoppgaver. Presentasjoner med diskusjoner, og svare på kommentarer fra medstudenter og foreleser. Individuell veiledning ved utarbeiding av prosjektforslag for masteroppgaven.
 • Studentene vil bli tildelt en veileder for masteroppgaven. Veilderen vil diskutere tema for oppgaven og gi veiledning under utformingen av prosjektforslaget. Det er ikke gitt at den individuelle problemstillingen studentene velger å skrive om i dette faget faktisk forblir deres problemstilling i masteroppgaven. Derav kan veileder endres i takt med endret problemstilling.
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
 • Grunnleggende kunnskaper i økonomisk teori og metode, som ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt eller ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferdog ECN222 Makroøkonomi II - Modeller og politikkI, ECN201 Økonometri.

  Tilbys kun for masterstudenter i økonomi og bærekraft.

 • En semesteroppgave (prosjektforslag) gitt før slutten av forelesningsperioden teller 100% av karakteren (bestått/ikke-bestått). Ingen konteeksamen.

  Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Interne sensorene vurderer semesteroppgaven.
 • Det vil være obligatoriske gruppeoppgaver gjennom emnet. I tillegg er det to obligatoriske individuelle aktiviteter: (1) Innlevering av foreløpig utkast til forskningsprosjekt. (2) Innlevering av øving i Stata. Obligatorisk aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys. Alle obligatoriske aktiviteter må bli godkjent for å kunne få bestått prosjektbeskrivelsen (eksamensformatet).
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

  Emnet gir en innføring i forskningsmetoder som er relevante for masteroppgaven. Det er spesielt nyttig for studenter som planlegger å samle egne data, men det dekker også forskningsmetoder mer generelt. Prosjektbeskrivelsen vil være første steg i arbeidet med masteroppgaven.

 • Første halvdel av semesteret 2x2 timer per uke, siste halvdel 1x2 timer.
 • GSK