ECN263 Matvaremarkeder og politikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Eystein Ystad

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

 • Verdikjeder i matmarkedet: Ulike horisontale og vertikale strukturer, ulike eierskap (samvirke, annet), makt og konkurranse, vertikal koordinering og integrasjon; strategisk posisjonering og konkurransefordeler i matindustrien.
 • Matsektoren som næringsmiljø: Skalafordeler og samspilleffekter (klyngeeffekter) i matsektoren, marint og jordbruksbasert, innovasjon og innovasjonssystemer. Utviklingen i norsk matsektor, status og utviklingstrekk i lys av internasjonal matvareøkonomi.
 • Matsektorpolitikk: Samfunnsøkonomisk verdiskaping og konkurranseevne, argumenter for offentlig regulering; Mattrygghet, matvaresikkerhet, handelspolitikk og intellektuelle rettigheter.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Oversikt over strukturer, konkurranseforhold og reguleringer i verdikjedene for matvarer.
 • Innsikt i rammebetingelser og sentrale virkemidler for regulering av norsk matsektor (importvern, konkurransepolitikk, markedsordninger).
 • Kunnskap om strategisk markedsatferd i verdikjeden for mat (vertikal integrasjon, markedssegmenter, produktutvikling, merkevarebygging, forretningssystem mm.).
 • Kjennskap til resultater i matvaresektoren (verdiskaping, sysselsetting, forbrukervelferd, matsikkerhet, mv.).

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og forstå matvaresektoren som et marked og drøfte strukturell utvikling, strategisk posisjonering og reguleringsbehov i matvaremarkedene.

Generell kompetanse:

 • Ha innsikt i vekselforholdet mellom politiske og strukturelle rammebetingelser og aktørenes handlingsrom og atferd i matvaresektoren, og de samfunnsmessige konsekvensene av dette.
 • Forelesninger, gjesteforelesninger, gruppearbeid og diskusjoner på Zoom, individuelle litteraturstudier og frivillig kollokviearbeid.

  Undervisningen vil foregå på Zoom, og opptak av forelesningene blir lagt ut på Canvas.

 • Aktiv deltagelse under forelesningene kan antas å ha vesentlig betydning for læringsutbytte. Det samme har selvstendig arbeid med eksempler på mulige eksamensoppgaver, i tillegg til arbeid med oppgitt pensum. Foreleser er tilgjengelig etter forelesninger og kan også kontaktes i forkant av undervisningen og før eksamen.
 • Pensumoversikt blir tilgjengelig på Canvas innen kursstart.
 • ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom
 • En skriftlig hjemmeeksamen (3,5 timer) teller 100%.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Obligatorisk deltakelse på forelesningene. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys.
 • 9 samlinger hver på 3 timer.
 • Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse for å ta emnet.