ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Jörn Magnus Merkle

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet er et innføringsemne i økonomi med spesiell vekt på utviklings-, miljø- og ressursøkonomi, samfunnsøkonomisk politikkanalyse med vekt på miljøhensyn, og bærekraftig utvikling.

Emnet omfatter tema og begrep som: ulikhet, teknologi, befolkning, vekst, knapphet og valg, sosial samhandling, spillteori, gjensidig vinning og konflikt, institusjoner, foretak, tilbud og etterspørsel, markeder og markedssvikt, samfunnsøkonomisk effektivitet og politikk, eksternaliteter, fornybare og ikke-fornybare ressurser, klimaendring, nytte-kostnadsanalyse og bærekraftig utvikling.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Ha grunnleggende kunnskap om sentrale økonomiske tema som: ulikhet, teknologi, befolkning, vekst, knapphet og valg, sosial samhandling, spillteori, gjensidig vinning og konflikt, institusjoner, foretak, tilbud og etterspørsel, markeder og markedssvikt, samfunnsøkonomisk effektivitet og politikk, eksternaliteter, fornybare og ikke-fornybare ressurser, klimaendring, nytte-kostnadsanalyse, bærekraftig utvikling.

Ferdigheter:

 • Kunne forklare og anvende enkle økonomiske modeller.

Generell kompetanse:

 • Kunne kommunisere til andre de grunnleggende ideer, begreper og modeller i emnet.
 • Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver og selvstudium.
 • Utvalgte deler av: The Core Team (2017): The Economy. Economics for a changing world, Oxford U.P. (også tilgjengelig på nett) og deler av Keohane & Olmstead (2016): Markets and the Environment, Island Press.

  Det kan komme endringer i pensum.

 • En skriftlig skoleeksamen (3 timer) som teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vil delta i evalueringen av vurderingsopplegg og eksamensoppgaver.
  • Ekskursjon til Norges Bank.
  • Øvingsoppgaver: Tre av fire øvingsoppgaver må være bestått.

  Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konteeksamen.

 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • Forelesninger: 2 x 2 timer per uke i 12 uker
 • ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom - 3 stp, ECN170 Miljø- og ressursøkonomi - 3 stp., ECN100 Hva er samfunnsøkonomi? - 5 stp., EDS140 Økonomi for miljø og utvikling - 10 stp.
 • GSK