DYR206 Sykdomslære og dyrepleie

Studiepoeng:25

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Heidi Rasch Johnsen, Nina Kalis

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.

Om dette emnet

Formål

Gi studentene en innføring i dyrepleie, sykdomslære og sykdomsernæring hos våre vanligste kjæle- og husdyr. Det gis også innføring i grunnleggende billeddiagnostikk, pre- og postoperativ behandling av pasienter, anestesi og operasjonslære, samt akuttmedisin, pediatri, obstetrikk og noe generell genetikk. 

Dette lærer du

Læringsutbytte: 

Studenten skal etter endt undervisning:

Kunnskap:

 • Ha kunnskaper om sykdomsprosesser i organsystemer og utredningsprosedyrer i tillegg til behandling av de vanligste lidelsene.
 • Ha god oversikt over forebyggende helsearbeid innen produksjonsdyr.
 • Ha en grundig forståelse og kunnskap om aseptikk, renhold, hygiene og renholdsprodukter.
 • Kunnskap om billeddiagnostiske modaliteter og bruken av disse.
 • Medikamentutregning.
 • Ha et etisk bevisst forhold til smertelindring hos husdyr.
 • Ha kunnskap om anestesimidler, farmakologiske egenskaper av de vanligste anestesimidlene, fysiologiske prosesser i kroppen som følge av anestesimidler og bivirkninger.

Ferdighet:

 • Arbeide forebyggende for god helse hos husdyr og gi råd til dyreeier.
 • Bistå veterinæren i utredning, behandling av dyr med ulike lidelser.
 • Bruke og utføre daglig renhold og vedlikehold av veterinærmedisinske instrumenter og utstyr.
 • Bruke relevante anestesiformer inklusiv håndtering av et anestesiapparat.
 • Utføre røntgenundersøkelser av god avlesbar kvalitet i tråd med de sikkerhetsregler som er ved bruk av stråling.
 • Utarbeide pleieplaner for ulike pasientgrupper og dyrearter.
 • Kommunisere med dyreeiere i form av å kunne gi råd om stell, pleie og ernæring.
 • Utøve god aseptikk og hygiene.
 • Vurdere smerte hos dyr, og bruken av forskjellige smertelindrende preparater og teknikker.

Generell kompetanse:

 • Innse egne faglige begrensninger.
 • Innse egne ferdighetsbegrensninger.
 • Kunne anvende den kunnskapen som er ervervet i løpet av emnet.
 • Ha et bevisst forhold til egenlæring.
 • Opptre profesjonelt med etisk bevissthet.
 • Undervisningsformer og innfallsvinkel

  Undervisningen foregår primært ved forelesninger, men også demonstrasjoner, praktiske øvelser og tid blir satt av til noe selvstudier.

 • Læremidler og læringsmål:

  Barbara Cooper, Elizabeth Mullineaux og Lynn Turner (2020). BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. 6. Utg.

  De fleste forelesninger blir lagt ut på Canvas, noen forelesere gir ut hand-outs før forelesningen, utover dette bes studentene følge referanselitteratur oppgitt i litteraturlisten, og finne annen relevant litteratur på biblioteket.

 • Tatt opp til studieprogrammet B-DYR og bestått 1.året 
 • Eksamen

  Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det vil ikke bli gitt studiepoeng i faget før alle studiekrav er godkjent og eksamen er bestått.

  3 timers digital eksamen.

  Tillatte hjelpemidler: Ingen

  Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F

  Veiledende bestått grense er minst 71 poeng av 120. Det er i utgangspunktet like intervaller for de ulike karakteruttrykk. Grensene kan justeres i forhold til vanskelighetsgrad av eksamen

  For å starte på 3.året på dyrepleierstudiet må studenten ha bestått all obligatorisk aktivitet i DYR206 innen august før studiestart 5.semester.  • Ekstern sensor brukes for å kvalitetssikre oppgavene og grensene for bestått og de ulike karakteruttrykk E-A.
 • Det er ingen obligatoriske krav til fremmøte ved forelesninger med unntak av forelesninger om HMS, praksisforberedelse og noe praktisk undervisning.

  Studiekrav som må godkjennes for å bestå emnet:

  Fire digitale tester (60% riktig for å bestå) i løpet av semesteret er studiekrav og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

  I tillegg må studenten få godkjent en test i medikamentregning. Denne må være 100% riktig. Testen kan tas inntil den er godkjent, men det gis normalt bare tilbud om 3 gjennomføringer i inneværende studieår. Dersom testen ikke er bestått etter 3 forsøk må den tas samtidig med kullet under og dette medfører normalt nedsettelse et kull.

 • B-DYR
 • DPLSTF 25 SP