DYR205 Intern klinisk praksis

Studiepoeng:20

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Nina Hammervoll, Inga Kristine Ulsrud Myren

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårsemesteret

Om dette emnet

Studentene deles inn i grupper og rullerer på de ulike praksisstedene ved NMBU Veterinærhøgskolen hele perioden etter oppsatt plan.

Praksisstedene er valgt ut for å sikre studentene allsidig og bred praksis. Denne praksisen skal også legge grunnlaget for de to neste praksisperiodene i andre og tredje studieår.

To uker av rotasjonen vil studentene være (gruppevis, etter oppsatt rotasjonsplan) i intern praksis i emnet DYR202 Forsøksdyrlære. Se emnebeskrivelse for DYR202 for detaljer. 

Dette lærer du

Studentene skal etter praksis:
 • Kunne assistere veterinær ved undersøkelse og behandling av pasienter, samt før og etter operasjoner
 • Kunne bistå i behandlingen av lettere sykdom og mindre skader.
 • Kunne utføre blodprøvetaking og utføre en del laboratoriearbeid
 • Praktisk medisinhåndtering, herunder injeksjonsteknikker som s.c, i.m. og i.v.
 • Utføre pleie og stell av oppstallede pasienter (smådyr, hest, produksjonsdyr) 
 • Lage og utføre gode hygienerutiner på klinikken
 • Veilede kunder mht normal fôring og atferd på hund og katt
 • Kunne håndtere hester og ha kunnskap om stell og fôring av hester
 • Kunne ta røntgenbilder av smådyr og kjenne til HMS-aspekter ved stråling.
  • Obligatorisk klinisk praksis
  • Innleveringer:
   • Journaler
   • Diverse evalueringsskjemaer
   • Ferdighetslister
  • Refleksjonskollokvier

  Eventuelle endringer i innleveringer vil gjøres rede for i Canvas.

 • Liste over anbefalt litteratur blir publisert i Canvas. 

  Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden.

  Ferdighetsliste for ulike rotasjoner.

 • Studentene må ha deltatt på sikkerhetskurs for hest (obligatorisk undervisning i emnet før rotasjonene begynner).
 • Eksamen og regler for gjentak:

  Praksis regnes som eksamen og må bestås i henhold til at alle studiekrav er godkjent og obligatoriske aktiviteter er gjennomført og studenten innehar de ferdigheter og holdninger som forventes i henhold til retningslinjer for klinikkgodkjenning. 

  Studenter som ikke har bestått første klinikkperiode får ikke starte på 2. studieår før alt fravær er tatt igjen og klinikken er bestått.

  Det er studentens ansvar å kontakte emneansvarlig tidsnok slik at evt. fravær er praktisk mulig å ta igjen før oppstart til høsten. • Obligatorisk undervisning og studiekrav:

  Praksis er obligatorisk og det kreves 100 % oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke ugyldig fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

  Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager for egen sykdom eller begravelser i nærmeste familie, og det må gå minst 14 dager mellom hver av disse. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring til emneansvarlig. Dokumentasjon skal leveres innen 5 virkedager. Det tillates maksimalt 20% gyldig fravær totalt i emnet. Dersom det gyldige fraværet overskrider 20% per rotasjon eller i emnet totalt, avgjør emneansvarlig hva som må tas igjen. Alt ugyldig fravær må tas igjen i sin helhet. Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken (studentansvarlig) eller, om dette ikke er mulig, emneansvarlig. Se ellers regler i forskriften. 

  Det gis ikke fritak fra praksis av helseårsaker eller andre årsaker, men det kan søkes om tilrettelegging. F.eks ta praksis over lengre tidsrom.

  Alle emnets skriftlige innleveringer er obligatoriske, og må godkjennes for å få godkjent emnet. Frister for innleveringer legges ut på Canvas.

  Innleveringene består av skriftlige ferdighetslister for dokumentasjon av opparbeidede ferdigheter gjennom praksisperioden, journaler og evalueringsskjemaer. Det er også enkelte innleveringer knyttet til den enkelte rotasjon.

 • Krav til utstyr og klær:

  Klinikktøy lånes i utgangspunktet i klinikkene. Detaljert informasjon om hver rotasjon/klinikkavdeling står på Canvas. Det forventes at studentene følger informasjon og rutiner gitt av klinikkene. 

  Noe utstyr må studenten skaffe til veie selv:

  • Navnskilt med fullt navn (valgfri utforming) og tittel (dyrepleierstudent)
  • Notatbok og penn i lommeformat
  • Søsterur med sekundviser
  • Saks med butt tupp
  • Behagelige innesko (smådyr) som kan vaskes

  Anbefalt i tillegg:

  • Termometer (rektaltermometer)
  • Stetoskop
 • B-DYR
 • DPLPRA08 10 SP