DYR203 Anatomi og fysiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Håvard Bjørgen, Erling Olaf Koppang

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:10 uker undervisningsperiode, men beregnet til 7 ukers arbeid

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret

Om dette emnet

Gi studentene innsikt i normal struktur (anatomi) og funksjon (fysiologi) hos husdyr, med spesiell vekt på forhold som er av betydning for pleie av syke dyr.

Dette lærer du

Etter endt undervisning skal studenten
 • Ha tilegnet seg tilstrekkelige innsikt og forståelse av dyrenes anatomi og fysiologi som grunnlag for senere i dyrepleierstudiet å kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen ulike kliniske og parakliniske fag.
 • Forstå hvordan dyreorganismen fungerer som en helhet og ha oppnådd basal innsikt i samspillet mellom kroppens forskjellige organsystemer med hensyn til struktur og funksjon.
 • Forstå betydningen av hovedmekanismene for opprettholdelse av den fysikalsk/kjemiske sammensetningen av dyrekroppens indre miljø (homøostase).
 • Ha oppnådd tilstrekkelig kunnskap om dyrenes fysiologi til å kunne erkjenne avvik fra dyrenes normalfysiologiske tilstand.
 • Ha lært seg å samarbeide om faglige problemstillinger gjennom gruppearbeid og kollokvier, og være i stand til å gjennomføre muntlig og/eller skriftlig presentasjon av løsninger av disse.
 • Ha utviklet en etisk bevissthet vedrørende kontakten med levende og døde dyr til undervisningsformål og forskning.
 • Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med døde dyr og organer kan medføre hygienisk risiko, og nødvendigheten av å utvise hygienisk forsvarlig adferd.
 • Undervisningsformer og innfallsvinkel

  Undervisningen gis i form av forelesninger, kollkokvie gruppeundervisning og laboratoriekurs.

 • Fagblokkens undervisere er tilgjengelige for faglig veiledning knyttet til de underviste emnene i forbindelse med auditoriumforelesninger, kollokvier og laboratoriekurs. I tillegg vil underviserne kunne besvare faglige spørsmål via e-post evt. personlig oppmøte innenfor normal arbeidstid etter avtale så langt det er mulig.
 • Læremidler og læringsmål:

  Thomas Colville and Joanna M. Bassert (2015). Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd ed. 

  Forelesningsnotater

  Tilleggslitteratur kan også bli lagt ut på læringsplattformen Canvas

 • Muntlig avsluttende eksamen.

  Tillatte hjelpemidler.: Ingen

  Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer. • Ekstern sensor blir brukt for å kvalitetssikre vurderingen
 • Hematologikurset er obligatorisk
 • Krav til utstyr:

  Arbeidstøy eller hvit frakk til disseksjons/laboratoriekurs

 • B-DYR
 • DPLANF05 10 SP