DAT390 Seminar i datavitenskap

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Martin Thomas Horsch

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Seminarsamlinger 26 timer; veiledning 24 timer; 200 timer individuelt arbeid

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet starter i høstparallellen.

Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Studentene tilegner seg selvstendig kunnskap om aktuelle tema innen datavitenskap på grunnlag av fagartikler, aktuelle monografier, analyseprosjekt eller på andre egna måter. Kunnskapen systematiseres og presenteres både muntlig og skriftlig.

Dette lærer du

Du får dybdekunnskap på et spesifikt tema innen datavitenskap, lærer deg å presentere kunnskap skriftlig og muntlig iht. fagets standarder, og får ei oversikt over et spekter av aktuelle utviklinger innen datavitenskap.
 • Selvstendig arbeid med relevant fagmateriale under veiledning og presentasjon for (og diskusjon med) medstudentene. Studentene velger et tema senest innen kursstart, gjerne med relevans for masteroppgava. Studentene utarbeider presentasjon og skriftlig rapport om temaet, og holder presentasjon for kursdeltagerne. Studentene deltar på presentasjonene og faglig diskusjon etter presentasjonene.

  Anbefaling: Diskuter emnevalget og dets relevans med din masterveileder på forhånd.

 • Læringsstøtteressurser på internett vil knyttes opp mot forelesninger og oppgaver via kurshjemmesidene (i Canvas og offentlig). Skrivesenteret kan benyttes som støtte under skriveprosessen. Studentene får en introduksjon i utforming av presentasjoner og skriftlig materiale, bruk av kildehenvisninger og gjenbruk av materiale. Studentene får tilbakemelding på utkast og tilnærmet ferdig rapport.
 • Defineres individuelt ved kursstart.
 • Karakteren i emnet settes på grunnlag av en semesteroppgave. Bokstavkarakterer (A-F).
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av sensorveiledningen. Ekstern sensor vurderer de skriftlige rapportene.
  • Deltakelse på alle seminarmøter
  • Muntlig presentasjon

  Presentasjon og deltakelse i faglig diskusjon må bestås.

 • Dette emnet tilbys studenter som skal skrive ei masteroppgave retta mot datavitenskap i påfølgende vårsemester.
 • 13 x 2 timer seminarsamling
 • Realfag