BUS335 Selskapsstrategi - Allianser, fusjoner og oppkjøp

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Silja Marianna Korhonen-Sande

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:90

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

På grunn av kompleksitet i kundenes krav og usikkerhet i eksterne omgivelser, er vellykket strategi i økende grad realisert gjennom relasjoner med andre organisasjoner. Samarbeid kreves også for å nå FNs bærekraftsmål. Dette kurset gir et teoretisk grunnlag og hjelper studentene til å danne ferdigheter for å utvikle og implementere bedriftens strategi gjennom fusjoner og oppkjøp (F&O) samt allianser, med vekt på F&O. Strukturen til kurset følger beslutningsprosessen knyttet til disse strategiske valgene, og studentene bruker relevant forskningsbasert kunnskap og metoder for problemløsing. Kurset er case-basert og legger vekt på tverrfaglighet i strategiske beslutninger. Gjennom dette kurset skal studentene få med seg grunnleggende kunnskap og verktøykasse som hjelper dem til å forstå F&O og allianser fra ledernes og ansattes perspektiv, å reflektere over deres egen rolle og bidrag til disse prosessene fra sitt eget faglig ståsted, og å søke etter en gradvis mer aktiv rolle og økende ansvar i gjennomføring av forretningsrelasjoner.

Dette lærer du

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne ha kunnskap om

 • beslutningskriteriene for å ta strategiske valg mellom F&O, allianser og organisk vekst basert på grunnleggende teoretiske perspektiver til allianser og F&O
 • de ulike fasene i F&O- og allianse-prosessene samt de viktigste beslutningene og beslutningskriteriene knyttet til disse fasene
 • relevante metoder og analytiske tilnærminger for å skape informasjon for beslutningstaking i F&O og allianser

Ferdigheter:

Etter å ha gjennomført kurset kan studentene bruke konsepter, teoretiske rammeverk, metoder og praktiske råd tatt opp i dette kurset for å

 • evaluere fordeler og ulemper ved ulike strategiske valg avhengig av bedriftens egenskaper, dens interessenter samt ekstern miljø
 • beskrive F&O- og allianse-prosess, identifisere de potensielle fallgruvene knyttet til disse prosessene og foreslå løsninger for å unngå dem avhengig av egenskapene til deltakende organisasjoner, deres interessenter og det eksterne miljøet
 • gjennomføre noen av de viktigste analysene, formulere og forklare de alternativene som ledelsen har, og presentere anbefalinger for å sikre fremgangsrik implementering av F&O

Generell kompetanse:

 • Problemløsning i grupper
 • Tydelig og effektiv presentasjon skriftlig og muntlig
 • Etisk refleksjon i inngåelse og implementering av forretningsrelasjoner
 • Forelesninger og øvelser, gruppeaktiviteter/ cases og relaterte tilbakemeldinger, gjesteforelesninger. Aktiv deltakelse er forutsatt. Dette kurset har campus-basert undervisning uten streaming.
 • Studentene får tilbakemelding i forbindelse med obligatoriske innleveringer samt klasseromsaktiviteter. Lærerne er tilgjengelige for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når kurset har begynt.
 • Listen over eksamenslitteratur og instruksjoner om tilgjengeligheten blir gitt på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater (inkludert gjesteforelesninger) er pensum.
 • Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Det forutsettes at deltakerne bruker aktivt deres kunnskaper i finans, regnskap og strategi fra bachelorstudiene.
 • Samlet vurdering: Innlevering av en case-løsning i slutten av undervisningsperioden (i grupper, 20% av sluttkarakteren), avsluttende skriftlig eksamen i eksamensperioden (individuell, 80% av sluttkarakteren). Det er obligatorisk fremmøte i alle deleksamener. Alle to komponenter må bestås for å bestå kurset. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette kurset. De som ønsker å ta kurset på nytt må gjøre det neste gang kurset pågår, og ta alle komponentene i eksamenen på nytt.

  Gruppeoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • En ekstern sensor godkjenner pensum og eksamensopplegget
 • Tre obligatoriske aktiviteter (godkjent/ ikke-godkjent) i grupper og/ eller individuelt. Gjennomføring av de obligatoriske aktivitetene kan kreve aktiv deltakelse i forelesningene i form av f.eks. presentasjoner/ workshops i tillegg til andre typer av innleveringer. Instruksjoner om de obligatoriske aktiviteter gis ved kursstarten. Studentene blir organisert i grupper i begynnelsen av kurset. Aktiv deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk for å bestå kurset. Praktisk informasjon om gruppearbeid (inkludert de siste tidsfristene for å melde seg inn på grupper) gis i begynnelsen av kurset når antall deltakere er kjent. De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun ett semester, dvs. dersom en student vil ta kurset på nytt, må alle obligatoriske aktivitetene tas på nytt.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

  Studenter på master i entreprenørskap og innovasjon med en bachelor i økonomi og administrasjon kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) og få tilgang til å ta emnet dersom det er ledig plass.

 • 4 timer forelesninger per uke. I tillegg gruppearbeid og individuelt arbeid relatert til cases, obligatoriske oppgaver og eksamen.
 • Dette emnet er utviklet for førsteårsstudentene til master økonomi og administrasjon. Studenter i 3.-5. studieår på master industriell økonomi kan få adgang gitt at det er ledig kapasitet.