BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Marie Gotteberg Steen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Gjennom dette kurset vil studentene tilegne seg en bred teoretisk og anvendt kompetanse for analyse, risikostyring og investeringer i råvaremarkeder. Kurset dekker alle de viktigste råvareklasser (energi, metaller, landbruk/mat/soft), og studentene vil lære hvordan de kan analysere prising, prisrelasjoner, handel og investeringer for et bredt spekter av råvarer. Det vil være fokus både på økonomiske og institusjonelle fakta og tema. Hver student (i grupper på tre) blir tildelt en råvare eller gruppe av relaterte råvarer som de skal følge, og de er forventet å tilegne seg dyptgående kunnskap om hvordan og hvor råvaren produseres og konsumeres, hvordan råvaren handles internasjonalt, hvem som er de viktigste markedsaktørene, hvordan prisrelasjonene er over tid og mellom råvarer. Futuresmarkedene vil spille en nøkkelrolle gjennom kurset. Etter å ha fullført kurset vil studentene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter om sikring (hedging) og investering i futuresmarkedene. Denne kompetansen vil utvikles gjennom studentenes aktive deltakelse i et svært realistisk investeringsspill ved Chicago Mercantile Exchange. For å lykkes i dette investeringsspillet må studentene følge nøye med på økonomiske og geopolitiske faktorer som kan ha påvirkning på både kort- og langsiktig utvikling i de ulike markedene. På den måten er dette kurset en avansert, praktisk læringsprosess for framtidige råvare-produsenter, tradere, investorer og alle andre som anser det som viktig å forstå råvaremarkeder.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

 • hvordan internasjonale råvaremarkeder fungerer (prisdannelse, tilbud, etterspørsel, lagerhold)
 • funksjonen til de store råvarebørsene, herunder prisdannelsen, spot-futures prisrelasjoner, sikrings- og investeringsstrategier
 • produksjon og forbruk av råvarer globalt
 • internasjonale aktører innen produksjon, foredling og distribusjon av råvarer

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne:

 • framskaffe data om råvarer, råvarepriser m.v. fra sentrale databaser som bl.a. Refinitiv (Datastream) og de store råvarebørsene
 • analysere data (priser, omsetning m.v.) fra råvaremarkedene for å kunne utvikle investerings- og sikringsstrategier

Generell kompetanse:

 • kompetanse innen finans (investeringer, risikostyring)
 • kompetanse innen datainnhenting og analyse av råvaremarkeder
 • Forelesninger, gjesteforelesninger, investeringsspill, prisprognoser, blogging samt arbeid med semesterrapport.
 • Vil oppgis ved kursstart.
 • BUS220 Finansiering og investering eller tilsvarende, grunnleggende mikroøkonomi, grunnleggende statistikk/økonometri.
 • Dette emnet har enkeltstående vurdering i form av muntlig eksamen i eksamensperioden. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i semesterrapport, pensum, forelesninger, investeringsspill-rapport og bloggrapport.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vil sammen med faglærerne sensurere semesteroppgaver samt evaluere muntlig eksamen. Faglærere vil også diskutere faglig opplegg med sensor underveis i kurset.
 • Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Levere prisprognoserapport for tildelt råvare. Skrive blogginnlegg minst hver andre uke gjennom semesteret. Skrive semesterrapport, inkludert investeringsrapport. Presentere delvis ferdig semesterrapport 1 gang i løpet av semesteret, samt være opponent på en annen presentasjon. Obligatoriske aktiviteter må i sin helhet tas på nytt dersom en student ønsker å ta ny eksamen. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • -Normalt 4 timer per uke, men det kan være aktuelt å legge inn flere intensive moduler
 • Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: Master økonomi og administrasjon og Master samfunnsøkonomi. Emnet er også åpent for andre masterstudenter ved NMBU samt enkeltemnestudenter og utvekslingsstudenter som tilfredsstiller forkunnskapskravene.