BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Ståle Navrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Bedrifter kan få en konkurransefordel ved å håndtere miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring på en systematisk og veldokumentert måte. Det gir dem mulighet til å være proaktive i forhold til krav fra viktige interessegrupper (regulerende myndigheter, kunder, investorer, og samfunnet generelt); håndtere operasjonell risiko, og utvikle forretningsstrategier som er mer bærekraftige på lang sikt.

Kurset vil introdusere studentene for moderne miljøledelsesverktøy og bærekraftrapporteringsstandarder. Kurset består av fire deler:

- Grunnleggende begreper (Bærekraftig utvikling, økologisk effektivitet og øko-effektivitet, livsløpsanalyse, bedriftens samfunnsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility), den triple bunnlinjen,

- Bærekraftrapportering (miljøregnskap og -rapportering, CSR-rapportering, miljø/sosiale forhold/virksomhetsstyring i form av Environment, Social and Governance (ESG)-formidling

- Miljøledelsessystemer (ISO14001, EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Miljøfyrtårn, sertifiseringsprosessen, nytte og kostnader)

- Bærekraftig finans (ulike tilnærminger til bærekraftige investeringer; i form av ekskludering, best-i-klassen, ESG-integrasjon, impact investing (dvs. at investeringen skal gjøre en forskjell i sosial forstand); og hvor godt de ulike tilnærmingene fungerer)

Praktisk arbeid med aktuelle case-studier er en viktig del av kurset. Studentene vil arbeide i grupper på semesteroppgaver hvor de analyserer miljøledelsestrategier av en privat eller offentlig virksomhet, og utarbeider forslag til forbedringer og framtidig utvikling.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Forstå grunnleggende begreper i miljøledelse og bærekraftrapportering
 • Forstå hvordan man skal hensynta krav fra kunder, regulerende myndigheter og investorer gjennom tilpassede miljøledelsesmetoder og -rapporteringsrutiner
 • Bli kjent med miljøledelsessystemer som ISO14001 og EMAS.
 • Kjenne til den empiriske sammenhengen mellom miljøledelse og -rapporteringspraksis hos virksomheter og bedriftsøkonomiske resultater

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og implementere miljøledelsesprosjekter i en virksomhet
 • Kunne utvikle indikatorsystem og rutiner for bærekraftrapportering i en virksomhet
 • Kunne lage miljørapporter og CSR-rapporter for en virksomhet
 • Kunne sammenstille ESG informasjon for potensielle investorer

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide tverrfaglig og kryssfunksjonelt i prosjektteam
 • Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentene presenterer sitt prosjekt i klassen, og får tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. I tillegg blir det en øvingsoppgave i evaluering av utvalgte bedrifters miljøregnskap, med presentasjon og tilbakemeldinger i klassen. Campus-undervisning uten streaming.
 • Omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven.
 • Borglund, T., et al (2021): CSR and Sustainable Business. 2nd edition. Sanoma Utbildning, Stockholm, Sweden. 439 s.

  I tillegg vil lesepensumet inkludere utvalgte tidsskriftartikler og case-studier, som vil bli lagt ut på kursets nettsider ved semesterstart.

 • Semesteroppgave i grupper med 4-5 deltagere, som teller 100% av karakteren (A-F). Semesteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Ingen kontinuasjonseksamen (Hvis man stryker må emnet tas på nytt).

  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet. Bachelor-studenter kan også ta kurset.
 • 26 timer, samt veiledning i grupper i forbindelse med semesteroppgavene.
 • Generell Studiekompetanse (GSK)