BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Asbjørn Olav Pedersen

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Formålet med emnet er å gi studentene en fordypning i presentasjon av konsernregnskap, kjennskap til avleggelse av årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder, og utviklingstrekk i norsk regnskapsutvikling.

Dette lærer du

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om regnskapsregler for utarbeidelse av konsernregnskap ved virksomhetskjøp
 • kjenner til IFRS og forenklet IFRS og kan anvende utvalgte IFRS-regnskapsstandarder eksemplifisert med regulering for driftsmidler
 • kjenner til det konseptuelle rammeverket til IFRS

Ferdigheter

Studenten:

 • kan forklare behovet for konsernregnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster og kan utarbeide et enkelt konsernregnskap ved virksomhetskjøp første driftsår (inklusiv skatt og minoriteter)
 • kan vurdere verdien av varige driftsmidler etter norsk og internasjonalt regelverk

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i nye økonomiske trender for regnskap
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • kan diskutere faglige problemstillinger i forhold til praktiske case
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • Digitale forelesninger (Zoom) og oppgaveløsing. Forelesningene vil bli tatt opp, og legges ut i canvasrommet samme dag.
 • Canvas
 • Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli: "Årsregnskapet i teori og praksis 2022 eller 2023» samt alt undervisningsmateriell som legges ut i canvas.
 • BUS110 Finansregnskapet eller tilsvarende emne. Emnet forutsetter god regnskapsforståelse.
 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (3,5 timer), som teller 100 %.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • 26 timer
 • 5 studiepoeng med BUS216F.
 • Generell studiekompetanse.