BUS215 Finansregnskap og bokføring

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Asbjørn Olav Pedersen

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Formålet med emnet er å gi studentene en fordypning i de mest sentrale utfordringer med innregning, måling og presentasjon av årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk for aksjeselskaper.

Emnet skal også gi basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet, og en fordypning i bokføringsregelverket og praktiseringen av disse og ulike problemstillinger knyttet til merverdiavgifter.

Dette lærer du

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Bokføring:

 • Studenten har inngående kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsippene og sentrale deler av god bokføringsskikk

Finansregnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om de grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • har inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene
 • har inngående kunnskap om regnskapsregler for små foretak, herunder noter
 • har kunnskap om og kan reflektere over brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • har kunnskap om resultat- og balanseorientering
 • kjenner til øvrig regelverk for noter og årsberetning, herunder bærekraftsrapportering
 • kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kjenner til forskjellen mellom bedriftsøkonomisk teori og finansregnskap (gjeldende regnskapsregulering) og kan analysere kontantstrømmer

Ferdigheter

 • kan avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for AS

Bokføring

Studenten:

 • kan bokføre og kvalitetssikre transaksjoner og andre hendelser i regnskapet, herunder analyse av de regnskapsmessige konsekvensene av ulik MVA-behandling
 • kan utarbeide og kvalitetssikre ekstern regnskapsrapportering ved bruk av avstemminger og andre analyseteknikker

Finansregnskap

Studenten:

 • kan avslutte et årsregnskap med noter i samsvar med norske lover, forskrifter, standarder og god regnskapsskikk
 • anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse
 • Digitale forelesninger (Zoom) og oppgaveløsing. Forelesningene vil bli tatt opp og legges ut i canvasrommet samme dag.
 • Canvas.
 • Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli: "Årsregnskapet i teori og praksis 2022 eller 2023» samt alt undervisningsmateriell som legges ut i Canvas.
 • BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse
 • Skritlig individuell digital hjemmeeksamen, 3,5 timer, som teller 100 %.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • 4 timer forelesninger pr uke.
 • 10 studiepoeng overlapp med BUS215F.
 • Generell studiekompetanse.