BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Stig Aleksander Aune

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i, og har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Det blir stadig mer aktuelt å forstå bedriftsøkonomi, blant annet fordi bedriftene fremover vil være viktige endringsagenter for en mer bærekraftig fremtid. Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretakstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjøres hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse. Emnet gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift. Det legges vekt på å forstå bedriftene som endringsagenter for det grønne skiftet innenfor rammen av langsiktig økonomisk lønnsomhet.

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter endt emne skal studenten ha:

 • tverrfaglig forståelse og grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter spesielt, og næringsliv og børs fungerer, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet
 • kunnskap om sentrale begreper og kjennskap til noen viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (herunder regnskap, økonomistyring, finansielle emner, markedsføring, strategi, organisasjonsteori og -psykologi).
 • kjennskap til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar og bærekraft i et bedriftsøkonomisk perspektiv
 • forståelse for hvordan andre fagområder, for eksempel samfunnsøkonomiske emner, henger sammen med bedriftsøkonomiske emner

Generell kompetanse:

Etter fullført emne er studenten i stand til å:

 • beherske sentral bedriftsøkonomisk terminologi
 • kunne tenke kritisk og reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
 • på et overordnet nivå lese og forstå innholdet i en bedrifts årsrapport
 • Emnet består av forelesninger, arbeidskrav og øvingsgrupper. Forelesningene vil være campus-basert og vil ikke "streames". Tre av fem arbeidskrav må være godkjent for å få vurdering i emnet.
 • Pensumbok, frivillig tilbud om øvingstimer (digitalt og fysisk), øvingsoppgaver, gjennomgang av arbeidskrav og relevante supplerende artikler..
 • Hva er en bedrift? En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger. Aune, Stig Aleksander (Cappelen Damm, 2022; ISBN/EAN: 9788202693916)
 • Skriftlig, campusbasert, digital eksamen, 3 timer (100%).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette bidrar til å sikre god kvalitet og tilfredsstillende akademisk og pedagogisk nivå.
 • Det vil bli gitt 5 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav 3 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen.Tidligere godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver gir ikke grunnlag for fritak.
 • 2 timer, én forelesning, per uke.
 • Emnet overlapper 2,5 studiepoeng med BUS100.
 • Generell studiekompetanse (GSK)

  Emnet er åpent for studenter på bachelorprogrammene Økonomi og administrasjon og Økonomi, ledelse og IT, samt studenter på Master i industriell økonomi - teknologi (sivilingeniør).