BUS100F Bedriften – innføring i bedriftsøkonomiske sammenhenger – Nettversjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Øystein Dahl

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Kurset undervises årlig i vårparallellen.

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

De fleste har nytte og glede av å forstå bedriftsøkonomiske sammenhenger i løpet av sitt yrkesliv, selv om man ikke nødvendigvis skal arbeide direkte med økonomi. Det er viktig å kunne forstå de grunnleggende sammenhengene mellom bedriftens strategier og planer, budsjetter, organisering, resultatregnskapet og balansen, innenfor rammene av bedriftenes viktige bidrag til bærekraftig utvikling. Emnet gir innføring i sammenhenger innen bedriftsøkonomi - primært innen regnskap, virksomhetsstyring og finans, men også innen organisasjonsfag, markedsføring og strategi.

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten:

 • tverrfaglig forståelse og grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter spesielt, og næringsliv og børs fungerer, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet
 • kunnskap om sentrale begreper og kjennskap til viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (herunder regnskap, økonomistyring, finansielle emner, markedsføring, strategi, organisasjonsteori og -psykologi). Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet.
 • kjennskap til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar og bærekraft i et bedriftsøkonomisk perspektiv
 • forståelse for hvordan andre fagområder, for eksempel samfunnsøkonomiske emner, henger sammen med bedriftsøkonomiske emner

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten:

 • beherske sentral bedriftsøkonomisk terminologi
 • forstå grunnleggende regnskapsmessige sammenhenger
 • tenke kritisk og reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
 • forstå en regnskapsrapport på overordnet nivå
 • forstå en årsrapport på overordnet nivå
 • All forelesning gis via video. Det er ikke live streaming.

  Digitale seminargrupper med øvingslærere.

 • «Hva er en bedrift? En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger». Aune, Stig Aleksander (Cappelen Damm, 2022; ISBN/EAN: 9788202693916)
 • Skriftlig digital hjemmeeksamen (3 timer) teller 100%.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
 • 10 quizer (flervalgsoppgaver), hvorav 6 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen
 • BUS100F er digital nettversjon av BUS100. Den digitale versjonen av emnet (BUS100F) har annen vurderingsform (hjemmeeksamen) og karakterregel (bestått/ikke bestått) enn det ordinære emnet BUS100.
 • 2 timer forelesning per uke.

  0-2 timer seminar/øving per uke.

 • Enkeltemnestudenter har fortrinnsrett.
 • Emnet overlapper 5 studiepoeng mot BUS100, INN200, INN200F, INN201-B og BUS101.
 • Generell studiekompetanse (GSK).

  Studenter med studierett på Enkeltemner, (Generell studiekompetanse, Realfag, Digitale økonomiemner) og Etter- og videreutdanning, kan melde seg opp i emnet.