BOT210 Sopp, lav og mose – økologi og artskunnskap

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Siri Lie Olsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:60

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisningstid: 78 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning, jobbing med stoffet gjennom semesteret, arbeid med semesteroppgave (inkludert feltarbeid, artsbestemmelse, dataanalyser, litteratursøk og skriving) og eksamenslesing: 172 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka og har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir studentene en bred innføring i sopp, lav og mosers økologi, samt kunnskap om et utvalg av arter og hvordan disse kan bestemmes ved hjelp av makroskopiske og mikroskopiske kjennetegn.

Emnet starter med en intensiv undervisningsuke i siste halvdel av augustblokka med fokus på sopp. Denne uka vil det være daglige forelesninger (1 time), én ekskursjon (ca. 6 timer) og fire laboratorieøvinger (3 timer per øving). I høstparallellen er det fokus på lav og mose, med én forelesning (1 time) og én laboratorieøving (3 timer) per uke, samt totalt to ekskursjoner (ca. 6 timer per ekskursjon).

Temaer som blir gjennomgått på forelesinger er generell oppbygning og fysiologi hos sopp, sopp og nedbrytning, soppenes rolle i karbonkretsløpet, interaksjoner mellom sopp og andre organismer, sjeldne og truede sopper, generell oppbygning og fysiologi hos lav, lav og luftforurensning, lav og tilpasninger til ekstreme miljøer, laver som beiteplanter, sjeldne og truede laver, generell oppbygning og fysiologi hos moser, moser som indikatorer på tungmetallforurensning, torvmosenes økologi og sjeldne og truede moser.

Gjennom laboratorieøvelser og ekskursjoner får studentene kunnskap om vanlige arter av sopp, laver og moser i norsk natur: vanlige jordboende sopper i henholdsvis fattig og rik skog, vedboende sopp, begersopper og lignende, rikbarkslaver (fra ask, alm, lønn, osp, etc.), fattigbarkslaver (fra bartrær og bjørk), et utvalg av skorpelaver, gammelskogslaver, moser fra edellauvskoger og rike granskoger, moser fra fattige skoger, torvmoser og levermoser.

Emnet omfatter også skriving av semesteroppgave (gruppeoppgave med 3-4 studenter) med innsamling og bestemming av eget materiale, databearbeiding og rapportskriving.

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter avsluttet emne skal kandidaten ha bred kunnskap om vanlige og noen sjeldne norske sopper, lav og moser og deres økologi og betydning i norske økosystemer.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne artsbestemme norske sopper, laver og moser ved hjelp av bestemmelsesnøkler og floraer. Kandidaten skal kunne bruke sopper, laver og moser som indikatorarter for å si noe om miljøforholdene på stedet. Kandidaten skal kunne skrive en enkel vitenskapelig rapport basert på egne data.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal kandidaten kunne formidle og diskutere problemstillinger og løsninger knyttet til sopp-, lav- og moseøkologi og ha basiskunnskap for videre arbeid med disse artsgruppene, for eksempel i forbindelse med kartlegging og bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold.

 • Forelesninger gir en teoretisk innføring i sopp, laver og mosers økologi, laboratorieøvinger, ekskursjoner og innsamling av egne data gir kunnskap om artsbestemmelse av norske sopper, laver og moser, og arbeid med semesteroppgave gir øvelse i databearbeiding og skriving av vitenskapelig rapport. I tillegg forventes det at studentene leser på egenhånd.
 • Forelesningsnotater, bestemmelsestabeller og ekstramateriale er tilgjengelig på Canvas. Der ligger også lenker til ytterligere bestemmelsestabeller. Hver gruppe vil få tilbud om veiledning av emneansvarlig i forbindelse med semesteroppgaven.
 • Forelesningsnotatene og annet materiell som er tilgjengelig på Canvas, utgjør mesteparten av den teoretiske delen av pensum. I tillegg trengs følgende bestemmelseslitteratur:

  Gulden & Marstad (2018). Soppboka. Cappelen Damm.

  Holien & Tønsberg (2023). Norsk Lavflora. Fagbokforlaget.

  Hallingbäck & Holmåsen (2016). Mossor - En fälthandbok. Interpublishing.

 • BOT100
 • Mappeevaluering bestående av flere deler: To artsbestemmingsprøver, én for sopp i slutten av augustblokka og én for laver og moser i slutten av høstparallellen, der flora er tillatt hjelpemiddel teller til sammen 35%. Sammen med artsprøven i høstparallellen gis noen teoretiske spørsmål fra pensum uten tilgang til hjelpemidler. Denne teoretiske prøven teller 25%. En semesteroppgave teller 40%. Alle eksamensdeler trenger ikke nødvendigvis være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som vil vurderes.

  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vil evaluere spørsmålene til den teoretiske prøven, er med på å lese og vurdere semesteroppgavene og setter en samlet karakter på alle delene som skal vurderes.
 • Første forelesning og ekskursjon i augustblokka og deltakelse på minst 12 av 14 laboratorieøvinger.
 • Emnet er særlig beregnet for mastergradsprogrammene naturforvaltning, skogfag og økologi, men også andre studenter med interesse for biologi er velkomne. Det forventes grunnleggende kunnskap om sopp, lav og mose, samt bruk av bestemmelsesnøkler, tilsvarende BOT100. Grunnleggende statistikkunnskap tilsvarende STAT100 er en fordel.
 • Forelesninger: 17 timer. Gruppevis veiledning: 1 time. Laboratorieøvinger: 42 timer. Ekskursjoner: 18 timer.
 • Generell studiekompetanse