BOT100 Plantediversitet

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Siri Lie Olsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 22 timer. Labarbeid: 20 timer. Feltkurs: 45 timer. Selvstudium (i tillegg til lab- og feltkurs): 38 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen og har undervisning/vurdering i vårparallellen og juniblokka.

Om dette emnet

Emnet gir studentene bred forståelse for de ulike organismegruppene innenfor den klassiske botanikken, samt grunnleggende artskunnskap. Følgende grupper blir systematisk gjennomgått i vårparallellen i forelesninger og på lab-øvinger: cyanobakterier, protister (alger, slimsopper og eggsporesopper), soppriket, laver, moser, karsporeplanter, nakenfrøete planter og dekkfrøete planter. Andre temaer som omhandles er symbioser, pollinering, frø- og fruktspredning, forsvar, evolusjon og artsdannelse. Artsbestemmelse er sentralt på det fem dager lange feltkurset i juniblokka. Her får studentene se et bredt utvalg av arter i ulike naturtyper og får forståelse for hvordan artsmangfoldet varierer langs økologiske gradienter mellom og innenfor naturtyper. Til sammen gir BOT100 studentene et godt grunnlag for fremtidig bærekraftig forvaltning av norsk natur.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet har studentene grunnleggende oversikt over mangfoldet av alger, sopp, moser, lav, karsporeplanter og høyere planter i norsk natur. De har kunnskap om hvordan de ulike gruppene i planteriket er bygget opp, hvordan de formerer seg og hvordan evolusjonære krefter har ført til tilpasninger til forskjellige økologiske forhold.

Ferdigheter

Emnet legger vekt på praktisk læring gjennom lab-øvinger og feltkurs. Studentene skal opparbeide god forståelse for hva slags trekk som karakteriserer de ulike gruppene og plantefamiliene. Studentene blir i stand til å bestemme høyere planter til art ved hjelp av flora og bestemmelsestabeller, samt å kjenne vanlige norske moser og laver.

Generell kompetanse

Emnet gir en bred biologisk basis for videre studier innen økologi, naturforvaltning, plantevitenskap og biologi.

 • Forelesinger gir en teoretisk innføring i de aktuelle organismegruppene, lab-øvinger gir en praktisk innføring i de ulike gruppenes oppbygning og egenskaper, og feltkurset gir praktisk kunnskap om artsbestemmelse. I tillegg forventes det at studentene leser på egenhånd.
 • Forelesningsnotater, lab-øvinger, bestemmelsestabeller og ekstramateriale gjøres tilgjengelig på Canvas.
 • Pensumbok: Stern’s Introductory Plant Biology. Fifteenth Edition. Bidlack, J.E. & Jansky S.H. 2021. McGraw - Hill, New York.

  Flora til lab- og feltkurs: Norsk flora, 8. utgåve. Elven, R., Bjorå, C.S., Fremstad, E., Hegre, H. & Solstad, H. 2022. Det Norske Samlaget.

  I tillegg til Norsk flora, kan du ta med andre floraer til feltkurset.

 • Samlet vurdering.

  Skriftlig eksamen teller 2/3. Den skriftlige eksamenen er en 3-timers flervalgseksamen i mai. Feltkurset er i juniblokka og avsluttes med en floristikkprøve om kvelden den siste kursdagen. Floristikkprøven teller 1/3 av karakteren. Begge eksamensdeler må bestås for å bestå emnet.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Floristikkprøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamenspørsmålene (flervalgsprøve) og bestemmer karakterfordelingen basert på antall rette svar både for flervalgs- og floristikkprøven.
 • Labkurs og feltkurs. På labkurset må 8 av 10 journaler være godkjent. Dette kreves for å delta på det obligatoriske feltkurset.
 • Forelesninger: 22 timer. Labarbeid: 20 timer. Feltkurs: 45 timer.
 • Generell studiekompetanse