BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Eirik Romstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen og juniblokk.

Om dette emnet

Emnet består av to hoveddeler: (i) produksjonsøkonomi inkl. industrielle prosesser i og (ii) markedsanalyser.

Metodisk dekker emnet ikke-lineær optimering, lineær programmering og analyser av tilbud og etterspørsel. Metodene brukes for synliggjøre hvordan ulike særtrekk ved produksjoner og markeder påvirker lønnsomheten.

Dette lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal forstå hvordan ulike forhold virker inn på forskjellige lønnsomheten ved ulike typer produksjoner og betydninga av markedsfokus i produksjon og bearbeiding av råvarene. Sentralt i disse analysene står verdikjeder og identifisering av markedspotensiale for de delene av råvarene i en produksjon som ikke bidrar til foretaksøkonomisk lønnsomhet.

Studentene skal kunne beskrive hvordan et verdikjedeperspektiv kan bidra til økt lønnsomhet. Dette skjer ved at ulike typer produksjoner analyseres med vekt på hvordan endringer i produk­sjons­måte, foredling og proses­sering kan gi grunnlag for bedre lønnsomhet.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne analysere produksjonsprosesser og beregne forskjeller i kostnader ived forskjellige tilnærminger til produksjon.

Studentene skal kunne analysere produksjonskostnader og markedsmuligheter for produkter.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne arbeide i tverrfaglige grupper og løse relativt kompliserte utfordringer relatert til produksjon basert på biologiske råvarer.

 • Emnet er delt i tre hoveddeler: (i) forelesninger/øvinger med tema markeder og konsumentatferd, (ii) forelesninger/øvinger med tema produksjonsøkonomi og industrielle prosesser, og (iii) en gruppe semesteroppgave på sjølvalgt tema der arbeideidet med oppgavene omfatter studentpresentasjoner med tilbakemeldinger fra medstudenter og faglærere. Semesteroppgaven skal ha et verdikjedeperspektiv der avklaring av hva som omfattes av verdikjeden er sentralt for å avgrense og definere oppgaven.
 • Forelesninger med diskusjon knytta til underviste teorier og metoder, og hvordan disse teoriene og metodene kan brukes for å analysere konkrete bio-økonomiske problemstillinger.

  Øvinger der studentene får erfaring i å bruke undervist teori og metode på anvendte problemstillinger.

  Semesteroppgave med vegledning og tilbakemelding på problemavgrensing, valgt teori og metode, og analyse på tema for oppgaven.

 • Pensum vil bli publisert før.kursstart. Mindre justeringer kan foretas under kurset.
 • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, samfunsøkonomi,industriell økonomi, biologisk produksjon eller tekniske fag/ingeniørfag.
 • Mappevurdering_ Semesteroppgave i gruppe (3-4 pers.): Formulering av problemstilling (10%), presentasjon av førsteversjon av oppgava (40%) og ferdig oppgave (50%).

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og prinsipper for evaluering av oppgaver.
 • Godkjent presentasjon og diskusjon av sjølvalgt verdikjede.

  Obligatorisk frammøte på alle gruppepresentasjonene.

 • 16-20 forelesninger + 4-8-øvingssesjoner
 • Studenter på Master i Bioøkonomi - Biobasert verdiskapning og forretningsutvikling