BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Peer Berg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

250 timer

Forelesninger: 24 timer, Øvinger og diskusjoner av artikler: 24 timer, Selvstudium/kollokvier 202 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Tema: Genetisk variasjon, Hardy-Weinberg prinsippet, Rekombinasjon, kopling og koplingsulikevekt, grunnleggende modeller for naturlig seleksjon, mutasjoner, genetisk drift, innavl, ikke-tilfeldig paring, subpopulasjoner og genflyt, molekylær populasjonsgenetikk, molekylær evolusjon og fylogeni. Avanserte modeller for naturlig seleksjon og kvantitativ genetikk.

Dette lærer du

Kunnskaper

Studentene vil:

- utvikle en bred forståelse av populasjonsgenetikk

- være i stand til å beskrive effektene av populasjonsgenetiske krefter på evolusjon og hvordan det kan påvises i molekylære data

- forstå dynamikken i evolusjonære endringer som skjer på molekylært nivå

- være i stand til å forklare de evolusjonære kreftene og den evolusjonære effekten av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter

- få teoretisk innsikt i metodene som blir brukt i komparative og fylogenetiske analyser basert på molekylære data

Ferdigheter

Studentene vil være i stand til:

- å teste for effekten av evolusjonære krefter som påvirker allell- og genfrekvenser

- bruke en kritisk tilnærming til tolkningen av populasjonsgenetikk og molekylære data på evolusjonsnivå

- å forstå "cutting edge" forskningsartikler innen fagområdet

Generell kompetanse

Studentene vil:

- få praktiske ferdigheter i metoder brukt innen komparativ- og fylogenetiske analyser basert på molekylære data

- forstå dynamikken som resulterer i evolusjonære endringer i allell- og genotype frekvenser

  • Forelesninger. Uike øvingsoppgaver og diskusjon av aktuelle artikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv
  • Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle stoff, og lenker til programmer og data.
  • Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.
  • BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs.
  • Muntlig avsluttende eksamen som utgjør 100% av karaktergrunnlaget.

  • Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen
  • Innlevering av obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til muntlig eksamen.
  • Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvinger: 2t per uke i 12 uker.
  • Realfag