BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Trine Hvoslef-Eide

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer til sammen

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Studentene velger seg sitt tema tidlig i semesteret, enten fra en liste lærerne har utarbeidet eller de kan komme med forslag selv. De starter så en søk etter relevant litteratur, men søker veiledning ved behov. Midtveis i semesteret har lærerne en veiledningstime der de gjennomgår generelle tema knyttet til skriving av semesteroppgaver og svarer på generelle og spesielle spørsmål. Etter innleveringsfristen mot slutten av semesteret er det satt av tid til at hver student kan ha sin 15 min fremføring av sitt tema. Siden emnet bygger på kunnskaper tilsvarende BIO244 eller BIO245/BIO248, ligger forelesninger og øvinger i disse emnene som kan danne basis for fordypning i BIO246.

Dette lærer du

Studentene skal kunne tilegne seg nytt fagstoff gjennom å lete i litteraturen, velge ut det som er relevant, lese seg opp på emnet de velger, og formulere en semesteroppgave som sammenfatter det de har lest seg opp på. Semesteroppgaven skal være formulert med deres egne ord og med korrekt bruk av referanser. Det er dette produktet som evalueres av lærer og sensor og som danner grunnlaget for karakterfastsettelsen. Til slutt skal studentene presentere oppgaven til muntlig, denne presentasjonen er til trening av presentasjoner av faglig stoff og til nytte for de øvrige studentene, og inngår ikke i karaktergrunnlaget. Presentasjonen er en obligatorisk aktivitet i emnet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

 • Studenten har oversikt over temaet de har valgt

FERDIGHETER

 • Studentene kan finne fagstoff på egen hånd i relevante databaser og andre kilder
 • Studentene kan definere oppgaven
 • Studenten kan sette opp en innholdsfortegnelse som gir riktig bilde av oppgaven
 • Studenten kan ekstrahere fagstoff og sette sammen med egne ord
 • Studenten kan konkludere
 • Studenten kan presentere oppgaven på en gitt tid

GENERELL KOMPETANSE

 • Studenten kan bruke egne ord
 • Studenten evner å se flere kilder i sammenheng
 • Studenten vet hvordan de kan hente primærlitteratur fra databaser eller oversiktsartikler og anvende disse
 • Studenten kan holde seg innenfor en sidetallsbegrensning
 • Studenten kan presentere eget arbeid for publikum
 • Gjennom selvstendig arbeid å tilegne seg nytt fagstoff, bearbeide det og beskrive med egne ord, samt en muntlig presentasjon. Dette vil være arbeidsmåter mange av studentene vil møte i arbeidslivet og emnet søker å gi dem disse ferdighetene.
 • Canvas brukes, lærerne nås til veiledning gjennom e-post eller avtaler.
 • Bygger på BIO244 eller BIO245/BIO248 eller tilsvarende emner og kan gjerne tas våren etter
 • Emnet er en fordypning av BIO244 eller BIO245/BIO248 og det er en forutsetning for å ta faget at man har tilsvarende forkunnskaper disse emnene, eller at man tar ett av eller begge disse emnene samme semester eller før.
 • Semesteroppgaven teller 100%

  Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor er med på bedømmingen av semesteroppgavene.
 • Delta på de to forelesningene. Skrive semesteroppgave og presentere den.
 • Emnet er en del av en pakke innen plantebioteknologi der BIO244 og BIO248 er obligatorisk for B-PV. Oppdeling er gjort for å gi studenter fra biologi og bioteknologi mulighet til å ta deler av denne pakken. Dette emnet BIO246 kan ikke tas uten å ha BIO244 eller BIO248, eller tilsvarende kunnskaper.

  Emnet tilbys ikke våren 2023.

 • Emnet har en samling i starten der tema blir presentert og arbeidsmåtene blir gjennomgått. Deretter blir det individuell veiledning etter behov fram til midtveisgjennomgangen og en presentasjon av temaet til slutt. Forøvrig må studentene ta ansvar for å legge ned nok arbeid i emnet.
 • B-PV
 • BIO243 (5 studiepoeng)
 • Realfag