BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Trine Hvoslef-Eide

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:24

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Det er regnet 11-12 doble forelesninger à 45 min, pluss 25-30 øvingstimer i semesteret, dvs ca 75 timer egenarbeid for studentene i form av forberedelser til undervisning og skriving av labrapporter. Totalt 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Emnet gis som forelesninger og med tilhørende øvinger i laboratoriet (del A). Studentene må regne med ulik innsats for ulike uker, avhengig av hvilke øvinger som er på dagsordenen. Øvingene foregår i mindre studentgrupper og det forventes at studentene har lest seg opp på målet og metodene for øvingene på forhånd. Studentene får følge sine kulturer gjennom hele semesteret og kan ta planter med seg hjem til slutt (ikke GM planter!). Emnet er samordnet med BIO245 og BIO246 på den måten at innleveringene tre emnene er koordinert. BIO246 er et fordypningsemne med fordypning i enten BIO244 eller BIO245. Det blir lagt inn igangsetting og fremføringer underveis i semesteret.

A: Celle- og vevskulturer: In vitro formering ved hjelp av adventive og aksillære skudd (fra ulike vev), somatisk embryogenese, genmodifisering og genekspresjon. Forelesere for det meste Trine Hvoslef-Eide, samt gjesteforelesere. Del B gis bare som forelesninger: B: Sjukdomsrensing (fremavl), kimærar og deres betydning for formering og foredling av nye sorter. Genmodifiserte sorter: Genredigering (CRISPR), undertrykkelse av gener (genforstumming). Aktuell og potensiell rolle i planteproduksjonen, potensial og begrensinger i ulike typer transgen, ulike typer lovverk nasjonalt og internasjonalt relatert til genmodifisering (GM).

Studentene kan ta en valgfri påbygging (BIO246) med 5 stp fordypning ved en semesteroppgave på valgt tema samme semester.

Dette lærer du

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

 • Studentene kan gjøre rede for - og ha praksis fra - følgende innen Celle- og vevskulturer: In vitro formering ved hjelp av adventive og aksillære skudd (fra ulike vev) og somatisk embryogenese
 • Studentene kan sammenligne metodene og vite betydningen for formering av kimærer og somaklonal variasjon
 • Studentene kan gjøre rede for både konvensjonell genmodifisering og genredigering, samt bruk av markørgen og hva genekspresjon er i bioteknologiske forsøk
 • Studentene har kunnskap om følgende som blir gjennomgått bare i forelesninger: Fremavl (sykdomsrensning), Genmodifisering: Aktuell og potensiell rolle i planteproduksjonen (inkl spiselige vaksiner), potensiale og risikovurderinger i ulike typer transgen og genredigering (CRISPR), norsk og internasjonalt lovverk relatert til genmodifisering (GMO)

FERDIGHETER

 • Studentene har praktisk erfaring i ulike metoder innen plantebioteknologien og deres rolle i biologisk forskning og i produksjonen av mat og andre planteprodukter.
 • Studentene forstår hvordan bioteknologi kan supplere eller erstatte tradisjonelle metoder innen formering og foredling
 • Studentene kan forklare hvordan lovverket regulerer genmodifiserte organismer i Norge/EU og vite om andre lands tilnærming til konvensjonell genmodifisering og genredigering

GENERELL KOMPETANSE

 • Studentene har gjennom skriving av labrapportene kunnskaper om hvordan man strukturerer en vitenskapelig artikkel: med introduksjon om hensikten med forsøket, materiale og metodebeskrivelser, resultater og litt diskusjon rundt resultatene i forhold til forventede resultater.
 • Studentene kan referere kilder korrekt og sette opp en referanseliste
 • Emnet blir gitt ved forelesninger, laboratorieøvinger med skriving av journal. Skriftlig labrapport danner grunnlaget for evalueringen av sensor og lærer.

  Kahoot (anonym) blir brukt som et hjelpemiddel for studenter og lærer for å sjekke at studentene har forstått sentrale begreper og konsepter i emnet

 • Vi bruker Canvas aktivt, der forelesninger legges ut, og alt materiale til emnet ligger. Øvingslærere er tilgjengelige for spørsmål i laboratoriet og mellom timene. Hovedlærer er tilgjengelig på mail og ved avtale på kontoret (evt Zoom).

  Forelesningene tas opp på video, slik at studenter kan repetere stoffet når de skal skrive labrapportene sine.

  Det finnes en norsk-engelsk ordbok som er laget til emnet; det forventes at studentene også behersker den norske terminologien

 • Slater, A., Scott, N. and Fowler, M. (2008). Plant Biotechnology, The Genetic Manipulation of Plants, Oxford University Press Inc., 2nd Edition. PLUSS utlevert materiale som det finnes oversikt over på Canvas.
 • Basiskunnskaper i genetikk (BIO120) og plantefysiologi (BOT130). Det er studentenes eget ansvar å ha skaffet seg nok forkunnskaper, eller lese på egen hånd ved siden av.
 • Skriftlig rapport som skal skrives etter mal for en vitenskapelig publikasjon. Ingen egen eksamen i tillegg.

 • Vi bruker ekstern sensor som kvalitetssikring av opplegget og som bedømmer av journal.
 • Laboratorieøvelsene er obligatoriske og nødvendige for å få fullt utbytte av emnet. Skriving av labrapport er evalueringsformen og obligatorisk, selv for de øvelsene du har fått fritak fra pga sykdom eller lignende.

  Ved fornyet prøve behøver du bare delta på de øvelsene du ikke har deltatt på tidligere.

 • Emnet er en del av en pakke på tre emner der to av dem er obligatorisk for B-PV studenter. (BIO244, BIO248), disse kan tas enkeltvis for å tilby biologi- og bioteknologistudenter ett eller flere av emnene som valgfritt. BIO246 er knyttet opp mot BIO244 eller BIO248, eller tilsvarende kunnskaper.
 • Det er en dobbel forelesning og tre timer laboratorieøving i to partier hver uke i gjennomsnitt.
 • B-PV, M-PV, deretter B-BIOTEK, M-BIOTEK, B-Biol, M-Biol
 • Realfag