BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Thomas Nelson Harvey

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .

Om dette emnet

Gener og genom; struktur og funksjon hos planter og dyr. Sentrale metoder i gen og genomanalyse. Praktisk anvendelse av denne teknologien innen produksjon av planter, husdyr og akvakultur. Samfunnsmessige og etiske spørsmål som slik anvendelse reiser. I første del av perioden gis det forelesninger knyttet til sentrale temaer innenfor læringsmålene. I tillegg arbeider studentene i grupper med en prosjektoppgave. I siste del av perioden fremlegges prosjektoppgavene i plenum med lærer til stede.

Dette lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kan presentere og forklare den grunnleggende organiseringen og funksjonen til gener og genom i eukaryoter.

Kan forklare sentrale metoder for deteksjon av spesifikke DNA-sekvenser og DNA-sekvensering.

Kan forklare grunnleggende mekanismer som DNA-replikasjon, genekspresjon og epigenetisk regulering.

Kan gi en grunnleggende forklaring på metoder for å knytte sammen genotype med fenotype.

Kan gi eksempler og forklare ulike former for anvendelse av denne kunnskapen innen planteproduksjon, husdyrbruk og akvakultur.

Kunne identifisere og reflektere over viktige samfunnsmessige og etiske spørsmål som denne teknologien reiser.

Ferdigheter

Studentene kan presentere og forklare enklere vitenskapelige artikler innen fagfeltet.

Studentene kan arbeide selvstendig og i grupper med å tilegne seg ny kunnskap.

Studentene kan finne og vurdere ulike kilder til fagstoff.

Generell kompetanse

Kan fremlegge og argumentere for egne synspunkter i faglige diskusjoner.

  • Forelesning, gruppearbeid, selvstudium, prosjektoppgave og presentasjon i plenum.
  • Pensum vil fremgå av emnets Canvas-side i god tid før kurs-start.
  • BIO120
  • Avsluttende eksamen er en flervalgstest. Prosjektoppgaven må være godkjent før eksamen kan avlegges.

  • Emneansvarlig kommuniserer med sensor om opplegget for emnet. Sensor vil bli involvert i planleggingen av eksamensoppgaver.
  • Godkjent prosjektoppgave, inkludert muntlig presentasjon.
  • Vi fraråder studenter å ta BIO200 før de har fullført BIO120.
  • Uke 2-4: ca 20 timer pr. uke.
  • Realfag