BIO130 Generell mikrobiologi I

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Geir Mathiesen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 24 timer.
 • Laboratorieøvelser: 20 timer.
 • Forberedelse til laboratorieøvelser og journalskriving: 15 timer.
 • Selvstudium: 66 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesningene omhandler følgende temaer:

 • Mikroorganismene og deg.
 • Pro- og eukaryote celletyper.
 • Mikrobiell metabolisme.
 • Vekst hos mikroorganismer.
 • Kontroll av mikrobiell vekst.
 • Mikroskopering (teori/praksis)
 • Enkel klassifisering av virus, bakterier og sopp.
 • Antibiotika.
 • Mikroorganismenes rolle i naturen.

Laboratoriekurset gir en grundig innføring i grunnleggende mikrobiologiske teknikker. Kurset legger vekt på opplæring i bruk av lys- og fasekontrastmikroskopi. Øvelse i bruk av aseptisk arbeidsteknikk. Studier av betingelser for vekst av mikroorganismer og hvordan man skal unngå vekst av uønskede mikroorganismer. Studentene skal gjennom øvelsene lære seg å tolke eksperimentelle data. Obligatoriske innlevering av karaktergivende laboratoriejournaler innen angitt frist i utvalgte øvelser. Faget gir en forståelse for mikrobiologi for å bedre forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 3, 6, 8, 13, 14, 15.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Studenten kan gi en oversikt over ulike mikroorganismer og deres rolle i naturen
 • Studenten er fortrolig med grunnleggende mikrobiologisk terminologi.
 • Studenten kan gi en oversikt over hva som kjennetegner den prokaryote celletypen
 • Studenten skal ha kunnskap over hva som påvirker vekst til mikroorganismer
 • Studenten skal ha praktisk kunnskap om virkemekanismer og farene ved for mye bruk antibiotika
 • Studenten kan tolke data som generes fra laboratorieøvelsene

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende aseptisk arbeidsteknikk
 • Studenten kan anvende lys- og fasekontrastmikroskopi i studiet av ulike mikroorganismer.
 • Studenten kan sette opp enkle eksperimenter for å teste en hypotese
 • Studenten kan gjøre tolkning av eksperimentelle data oppnådd under laboratorieøvelser
 • Skrive laboratoriejournal for utvalgte øvelser og levere innen tidsfrist
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet

Generell kompetanse:

Kurset gir grunnleggende kompetanse i teoretisk og praktisk mikrobiologi og grunnlag for videre studier innen biologi, mikrobiologi, bioteknologi og matvitenskap.

  • Forelesninger
  • Laboratorieøvelser
  • Journalskriving
  • Selvstudium.
 • Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og laboratorieøvelser. Det holdes en orakeltime etter siste laboratorieøvelse. Power point-filer vil være tilgjengelig i Canvas i forkant av forelesningene. Øvingsoppgaver fra læreboka og tidligere eksamener vil være tilgjengelig i Canvas.
  • Pensumbok er "Innføring i Mikrobiologi", Arne Tronsmo, Unversitetsforlaget, 2016.
  • Til laboratoriekurset: Mathiesen med fl. "Laboratorieøvelser i BIO130 Mikrobiologi". Kompendium, NMBU 2023.
 • KJM100 Generell kjemi, eller tilsvarende
 • Samlet vurdering, A-F: Obligatorisk lab og labjournal (25%) innleveringsfrist 3. nov. og 3 timers skriftlig digital eksamen (75%) i eksamensperioden.

  Laboratoriejournal må leveres innen oppgitt tidsfrist. For sen innlevering av journal fører til nedsatt en karakter. Ved ikke godkjent journal kan studenten levere EN forbedret rapport, til ny bedømmelse. Beste mulige karakter på andregangs innlevering er karakteren B. Laboratoriejournalene må være bestått for å gå opp til skriftlig digital campus eksamen.

  Obligatorisk lab og labjournal tester ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data ved innlevering av laboratoriejournaler på utvalgte øvelser. Journalene evalueres og gis karakter av internsensor. Journalene teller 25 % av sluttkarakteren. Journalene skal leveres til angitt frist. Journalene må være godkjent før man kan gå opp til skriftlig digital eksamen. Godkjent laboratoriejournal er gyldig de påfølgende tre år. Obligatorisk oppmøte på alle labøvelser.

  De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, som må være bestått. Karaktervekt 75 %.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene, og retter 20 utvalgte besvarelser.

  Intern sensur av laboratoriejournalene.

 • Obligatorisk deltagelse på laboratorieøvelser (foregår i uke 38 - 42), fravær ikke tillatt .
 • Forelesninger 2 timer i uken. Forelesningsserien avsluttes med en sammenfatning av pensumet. Obligatorisk laboratoriekurs går 2 x 2 timer per uke i 5 uker foregår i uke 38 - 42.
 • B-BIOTEK, M-MATVIT, M-KB, B-BIOL, B-HV
 • Realfag